دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 71، شهریور 1402، صفحه 1-142