رابطة تجربه‌های آسیب‌زای کودکی مادر و مشکلات هیجانی و رفتاری کودک: نقش واسطه‌ای کنش‌تأملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ­ای کنش ­تأملی مادر در رابطة بین تجربه­ های آسیب­ زای دوران کودکی مادر و مشکلات هیجانی و رفتاری کودک بود. روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. بر مبنای روش نمونه‌برداری داوطلبانه، 320 نفر از مادران مراجعه­ کننده به خانه­ های امن شهر تهران در سال 1400 انتخاب شدند. آنها به پرسشنامة کنش ­تأملی والدین (لوتین و همکاران)، پر سشنامة تجربه ­های آسیب­ زای دوران کودکی (برنشتاین و همکاران) و فهرست مشکلات هیجانی و رفتاری (آخنباخ و همکاران) پاسخ دادند. داده­ ها به وسیلة آزمون تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. یافته­ های این پژوهش نشان داد تجربه ­های آسیب­ زای کودکی به طور معناداری کنش ­تأملی پایین را پیش­ بینی می­کند. همچنین، تجربه ­های آسیب ­زای دوران کودکی و کنش ­تأملی پایین مادران رابطة مثبت معناداری با مشکلات هیجانی و رفتاری در کودکان آنها داشت. این یافته­ ها با آشکار کردن نقش واسطه ­ای کنش ­تأملی مادر در رابطة بین تجربه­­ های آسیب ­زای دوران کودکی و مشکلات هیجانی و رفتاری کودک، ضرورت توجه به دوران کودکی را برجسته ساخت. باتوجه به این یافته­ ها توصیه می­شود برای آشنایی و نحوة مقابله مادران با تجربه­­ های آسیب ­زای کودکی به برگزاری کارگاه و آموزش بر مبنای نظریة دلبستگی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Maternal Traumatic Childhood Experiences and Children’s Emotional and Behavioral Problems: The mediating Role of Reflective Functioning

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shohrati 1
  • Mohtaram Nemattavosi 2
1 M.A in Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch. Tehran, Iran
2 Associate Professor, Psychology Department. Islamic Azad University, South Tehran Branch. Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of maternal reflective functioning mediators in association with the mother’s traumatic childhood experiences and their children’s emotional and behavioral problems. The research method was descriptive correlational. The statistical population included the mothers who visited secured houses in the city of Tehran in 2021 that selected by voluntarily method. They answered to the Paternal Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) (Lutin et al.), the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) (Bernstein et al.) and The Child Behavioral Check List (CBCL) (Achenbach & Rescorla). The data were analyzed by path analysis test. The findings of this research showed that traumatic childhood experiences significantly predict low reflective functioning. Also, traumatic childhood experiences and low reflective action of mothers have a significant positive relationship with emotional and behavioral problems in their children. These findings indicated that reflective functioning plays a mediating role in the relationship between traumatic childhood experience and children’s emotional and behavioral problems. According to the findings, it is recommended to hold a workshop and training based on attachment theory in order to familiarize and deal with mothers' traumatic childhood experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional and behavioral problem
  • reflective functioning
  • traumatic childhood experiences
ابراهیمی، حجت الله. دژکام، محمود. و ثقه­الاسلام، طاهره.(1393). تجارب­آسیب­زای­کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 19(4)، 282-275. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-۱-۲۰۹۰-fa.html  
اسدالهی، فاطمه. و امینی، سمیه. (1394). تأثیر بازی‌درمانی گروهی به شیوه شناختی-­ رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به  بیش­فعالی. کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی. تهران: مؤسسه ایده­پرداز پایتخت ویرا.
دادستان، پریرخ.، بیات، مریم. و عسگری، علی. (1388). ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﺎزی‌درﻣﺎﻧﮕﺮی ﮐﻮدک‌ﻣحور ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ مشکلات برونی­سازی ‌شده کودکان. مجله علوم رفتاری، 3(4)، 264-257.
کاکابرایی، کیوان.، حبیبی عسگرآباد، مجتبی. فدایی، زهرا.(1387). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری آخنباخ: فرم خدگزارشگری 6-18 سال کودک و نوجوان بر روی دانش­آموزان مقطع متوسطه. مجله پژوهش در سلامت روان­شناختی، 1(4)، 66-50.
Doi: 10.22034/CECIRANJ.2018.68957
گودرزی، زهرا.، قنبری، سعید.، پاکدامن، شهلا. و مظاهری، محمد علی. (1396). نقش واسطه­ای تنظیم­ هیجانی در رابطه کنش‌تأملی مادران و مشکلات درونی­سازی و برونی­سازی کودکان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
متیس، و. و لاکمن، ج. (1391). اختلال نافرمانی مقابله­ای و اختلال سلوک در کودکان. ترجمه اکرم. پرند و عباسعلی. حسین. خانزاده. تهران: انتشارات ارجمند (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2010).
مینایی، اصغر. (1385). هنجاریابی نظام‌سنجشی مبتنی بر تجربه آخنباخ. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 6(1)، 529-558
هویت، دنیس. و کرامر، دانکن. (1395). روش­های آماری در روان­شناسی و سایر علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا. شریفی، جعفر. نجفی‍زند، مالک. میرهاشمی، داوود. معنوی‌پور و نسترن. شریفی. تهران: انتشارات سخن (سال انتشار اثر اصلی 2005).
Achenbach, T. M., Dumenci, L., & Rescorla, L. A. (2001). Ratings of relations between DSM-IV diagnostic categories and items of the CBCL/6-18, TRF, and YSR. Burlington, VT: University of Vermont, 1-9.
Asdalahi, F. and Amini, S. (2014). The effect of cognitive-behavioral group play therapy on reducing the behavioral problems of children with hyperactivity. Annual conference of new research approaches in humanities. Tehran: Idepardaz Institute of Vira capital.
Bahrami, B., Dolatshahi, B., Pourshahbaz, A., & Mohammadkhani, P. (2018). Comparison of personality among mothers with different parenting styles. Iranian journal of psychiatry13(3), 200–206. PMID: 30319703
Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., ... & Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. Child Abuse & Neglect27(2), 169-190. Doi: 10.1016/S0145-2134(02)00541-0
Borelli, J. L., Cohen, C., Pettit, C., Normandin, L., Target, M., Fonagy, P., & Ensink, K. (2019). Maternal and child sexual abuse history: An intergenerational exploration of children’s adjustment and maternal trauma-reflective functioning. Frontiers in Psychology, 10, 1062. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01062
Bottos, S., & Nilsen, E. S. (2014). The cross-generational effects of maternal maltreatment histories: Implications for children's mentalizing development. Child Abuse & Neglect, 38(6), 1094-1105. Doi: 10.1016/j.chiabu.2014.02.012
Bozzatello, P., Bellino, S., Bosia, M., & Rocca, P. (2019). Early detection and outcome in borderline personality disorder. Frontiers in psychiatry10, 710. Doi: 10.3389/fpsyt.2019.00710
Brindle, R. C., Pearson, A., & Ginty, A. T. (2022). Adverse childhood experiences (ACEs) relate to blunted cardiovascular and cortisol reactivity to acute laboratory stress: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 104530. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2022.104530
 Brindle, R. C., Pearson, A., & Ginty, A. T. (2022). Adverse childhood experiences (ACEs) relate to blunted cardiovascular and cortisol reactivity to acute laboratory stress: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews134, 104530.Doi: 10.1016/j.neubiorev.2022.104530
Cui, M., Graber, J. A., Metz, A., & Darling, C. A. (2019). Parental indulgence, self-regulation, and young adults’ behavioral and emotional problems. Journal of Family Studies25(3), 233-249. Doi: 10.1080/13229400.2016.1237884
Dadsetan, Parirukh., Bayat, Maryam. and Askari, Ali. (1388). The effect of child-centered play therapy on reducing children's externalizing problems. Journal of Behavioral Sciences, 3(4), 264-257.
Ebrahimi, H. Dejkam, M. and Thagha Al-Islam, T. (2013). Traumatic childhood experiences and suicide attempts in adulthood. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), 282-275. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2090-en.html
Ehrenthal, J. C., Levy, K. N., Scott, L. N., & Granger, D. A. (2018). Attachment-related regulatory processes moderate the impact of adverse childhood experiences on stress reaction in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders32(Supplement), 93-114. Doi: 10.1521/pedi.2018.32.supp.93
Felitti, V., & Anda, R. (2010). The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders and sexual behavior: Implications for healthcare. In R. Lanius, E. Vermetten, & C. Pain (Eds.), The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease: The Hidden Epidemic (pp. 77-87). Cambridge: Cambridge University Press. Doi: 10.1016/j.psychres.2019.01.042
Fonagy, P., & Target, M. (1998). Mentalization and the changing aims of child                                                 psychoanalysis. Psychoanalytic dialogues8(1), 87-114. Doi: 10.1080/10481889809539235
Garcia, F., Serra, E., Garcia, O. F., Martinez, I., & Cruise, E. (2019). A third emerging stage for the current digital society? Optimal parenting styles in Spain, the United States, Germany, and Brazil. International Journal of Environmental Research and Public Health16(13), 2333. Doi: 10.3390/ijerph16132333
Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: conceptual & empirical foundations. In J. J. Gross (ed.), Hand Book oh emotion regulation. New York: Guilford Press.‏ Doi:
Guderzi, Z., Ghanbari, S., Pakdaman, Sh. and Mazaheri, M. A. (2016). The mediating role of emotional regulation in the relationship between mothers' reflective action and children's internalization and externalization problems. Master's thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Iran.
Hewitt, D. and Kramer, D. (2015). Statistical methods in psychology and other behavioral sciences. Translated by H. P. Sharifi, J. Najafizand, M. Mirhashmi, D. Manavipour and N. Sharifi Tehran: Sokhon Publishing House (the original work was published in 2005).
Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., ... & Dunne, M. P. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health2(8), e356-e366. Doi: 10.1016/S2468-2667(17)30118-4
Iob, E., Lacey, R., & Steptoe, A. (2020). The long-term association of adverse childhood experiences with C-reactive protein and hair cortisol: cumulative risk versus dimensions of adversity. Brain, behavior, and immunity87, 318-328. Doi: 10.1016/j.bbi.2019.12.019
Jones, T. M., Nurius, P., Song, C., & Fleming, C. M. (2018). Modeling life course pathways from adverse childhood experiences to adult mental health. Child Abuse & Neglect80, 32-40. Doi: 10.1016/j.chiabu.2018.03.005
Kakabraee, K., & Emami Ale Agha, S. (2018). Effectiveness of problem solving training on behavioral problems of preschool children with behavioral disorder. Empowering Exceptional Children9(1), 51-64. Doi: 10.22034/CECIRANJ.2018.68957
Kalmakis, K. A., & Chandler, G. E. (2015). Health consequences of adverse childhood experiences: A systematic review. Journal of the American Association of Nurse Practitioners27(8), 457-465. Doi: doi.org/10.1002/2327-6924.12215
Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling.
Krink, S., Muehlhan, C., Luyten, P., Romer, G., & Ramsauer, B. (2018). Parental reflective functioning affects sensitivity to distress in mothers with postpartum depression. Journal of Child and Family Studies27, 1671-1681. Doi: 10.1007/s10826-017-1000-5
Lautarescu, A., Craig, M. C., & Glover, V. (2020). Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. International review of neurobiology150, 17-40. Doi: 10.1016/bs.irn.2019.11.002
Lee, A. H., & DiGiuseppe, R. (2018). Anger and aggression treatments: a review of meta-analyses. Current opinion in psychology19, 65-74. Doi: 10.1016/j.copsyc.2017.04.004
Luyten, P., Mayes, L. C., Nijssens, L., & Fonagy, P. (2017). The parental reflective functioning questionnaire: Development and preliminary validation. PloS one12(5), e0176218. 10.1371/journal.pone.0176218
Mattis, and and Lockman, J. (2011). Confrontational disobedience disorder and conduct disorder in children. Translated by A. Parand and A. H. Khanzadeh Tehran: Arjmand Publications (publishing date of the original work, 2010).
Minai, A. (1384). Standardization of measurement system based on Aschenbach's experience. Tehran: Publications of Organization for Education and Education of Exceptional Children.
Montoya-Arenas, D. A., Londoño-Guzmán, D., Franco, J. G., & Gaviria, A. M. (2022). Effect of exposure to socio-political violence and abuse during childhood on executive planning in adult life. Frontiers in psychiatry, 2646. Doi: 10.3389/fpsyt.2021.693741
Nijssens, L., Bleys, D., Casalin, S., Vliegen, N., & Luyten, P. (2018). Parental attachment dimensions and parenting stress: The mediating role of parental reflective functioning. Journal of Child and Family Studies27(6), 2025–2036. Doi: 10.1007/s10826-018-1029-0
Ogundele, M. O. (2018). Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World journal of clinical pediatrics7(1), 9. Doi: 10.5409/wjcp.v7.i1.9
Pazzagli, C., Delvecchio, E., Raspa, V., Mazzeschi, C., & Luyten, P. (2018). The parental reflective functioning questionnaire in mothers and fathers of school-aged children. Journal of Child and Family Studies, 27(1), 80-90. https://doi.org/10.1007/s10826-017-0856-8
Rezaei, M., & Ghazanfari, F. (2016). The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: A structural equation modeling. Psychiatry research246, 407-414. 10.1016/j.psychres.2016.10.037
Schickedanz, A., Halfon, N., Sastry, N., & Chung, P. J. (2018). Parents' Adverse childhood experiences and their children's behavioral health problems. Pediatrics142(2), e20180023. Doi: 10.1542/peds.2018-0023
Stephanie, K., & Brigitte, R. (2021). Various mentalizing concepts in mothers with postpartum depression, comorbid anxiety, and personality disorders. Infant mental health journal42(4), 488-501. Doi: 10.1002/imhj.21914
Vanwoerden, S., Greiner, I., Ensink, K., & Sharp, C. (2019). The relations between self-and caregiver-focused reflective function and theory of mind in the context of borderline pathology in adolescence. Psychiatry Research273, 274-280. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.042
Witges, K. M., Bernstein, C. N., Sexton, K. A., Afifi, T., Walker, J. R., Nugent, Z., & Lix, L. M. (2019). The relationship between adverse childhood experiences and health care use in the Manitoba IBD Cohort Study. Inflammatory bowel diseases25(10), 1700-1710. Doi: 10.1093/ibd/izz054