اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب کرونا وسرسختی روان‌شناختی در دانشجویان دارای آشفتگی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب کرونا و سرسختی­‌روان­شناختی در دانشجویان دارای آشفتگی هیجانی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون-پس­‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اردبیل در سال 1400بود. از جامعه مذکور 30 دانشجو به شیوه نمونه­‌گیری هدفمندبا معیار کسب بالاترین نمره از مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس و اضطراب کرونا و پایین­ترین نمره از مقیاس سرسختی­‌روان­شناختی انتخاب، در دو گروه (15نفره) کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8هفته و هرجلسه 75دقیقه مداخله معنادرمانی را دریافت کردند و پس آزمون پس از خاتمه جلسات، مرحله پیگیری هم دو ماه  بعد انجام شد.در این مدت گروه کنترل، مداخله­‌ی دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیــاس افسردگی، اضطراب، استرس لاوبیوند، اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران و سرسختی‌­روان­شناختی لانگ و گولت بود. برای تحلیل داده­‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌­گیری مکرر و بونفرنی استفاده شد نتایج نشان داد که معنادرمانی بر کاهش اضطراب بیماری کرونا و افزایش سرسختی روان­شناختی تاثیر معنی­دار دارد. بنابراین روان­شناسان می­توانند در جهت بهبود متغیرهای پژوهش از این مداخله استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Logo Therapy on Corona Anxiety and Psychological Hardiness in Students with Emotional Disturbance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abdi Hamlabad 1
  • Reza Kazemi 2
  • Ghasem Abotalebi 3
  • Somaye Taklavi 2
1 Department of Psychology, Faculty of human Sciences, University of Islamic Azad, Ardabil, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of human Sciences, Ardabil unit, University of Islamic Azad, Ardabil, Iran
3 Department of Nursing, Faculty of human Sciences, Ardabil unit, University of Islamic Azad, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The research aimed to determine the effectiveness of logotherapy on corona anxiety and psychological hardiness in students with emotional disturbance. The research method was quasi-experimental, with a pretest-posttest and follow-up with the control group. The statistical population included all students of Islamic Azad University, Ardabil branch in 2021. The sample size included 30 students, which replaced two control and experimental groups using purposeful sampling (The criterion was the highest score from emotional disturbance scale, corona anxiety scale and the lowest score in psychological hardiness scale). The experimental group received Logotherapy for 8 weeks and each session was 75 minutes, after the termination, the follow-up phase was carried out two months later. The research tools included the DASS-21 Scale Lovibond & Lovibond, CDAS Scale Alipour& et al., and the LGHS Scale Lang and Goulet.To analyze the data, analysis of repeated measure ANOVA and Bonferroni tests used. The results showed that logotherapy has a significant effect on reducing the corona anxiety and increasing psychological hardiness. Therefore, psychologists can use this intervention to improve research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona anxiety
  • emotional disturbance
  • logotherapy
  • psychological hardiness
اسمعیل پور دیلمقانی، روح انگیز.، پناه علی، امیر.، اقدسی، علی نقی.،خادمی، علی. (1401). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ، احساس تنهایی و معنای زندگی در زنان سالمند با ترس از ویروس کرونا.روان‌شناسی پیری. 8(2): 147-135. DOI: https://jap.razi.ac.ir/article_2212.html?lang=fa
رئیسی سرتشنیزی، زهرا.، لطفی، مژگان.، پیرمرادی، محمدرضا.، اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1399). نقش پیش‌ بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی بر کاهش آشفتگی هیجانی دانشجویان.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۳۰ (۱۸۹)، 169-164.DOI:https://jmums.mazums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
روشن،‌رسول، و شاکری، رضا. (1389). بررسی اعتبار و پایایی مقیاس برای سنجش سرسختی روانشناختی دانشجویان. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت. 8(1)، 52-35.DOI: 20.1001.1.23452188.1389.8.1.4.9
صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه سادات. (1384). اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی(DASS-21)  برای جمعیت ایرانی. روانشناسی تحولی، 1(4)، 18-1.DOI:https://jip.stb.iau.ir/article_512443.html?lang=fa
علیپور، احمد؛ قدمی،‌ ابوالفظل؛‌ علی­پور، زهرا؛‌ و عبدالله پور،‌حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت. 6(4)، 175-163.DOI: https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756
قاسمی، نعمت اله.، فتحی اقدم، قربان.، قمری، محمد.، پویا منش، جعفر. (1399). مقایسه اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر تاب‌آوری دانشجویان دختر.مطالعات روانشناسی ورزشی. 9(34)، 214-197.DOI: 20.1001.1.23452978.1399.9.34.10.4
Alipuor, A., Ghadami, A., Alipuor,Z., and Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the corona disease anxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. Quarterly Journal of Health Psychology. 8(4), 163-175.(Text in Persian). DOI: https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756
Babicki, M., Bogudzi,B., Kowalski, K.,andMastalerz-Migas, A.(2022).Depression, anxiety and quality of life among online responders in Poland: A cross-sectional study covering four waves of the COVID-19 pandemic.International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 9934.DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19169934
Batty, E. (2018). The emotional turmoil of contract research. emotion, Space and Society. 28, 18-–23.DOI:http://shura.shu.ac.uk/information.html
Cha, E.J., Jeon, H.J.,andChung, S. (2022). Central symptoms ofinsomnia in relation todepressionand COVID-19 anxiety in general population: A Network Analysis.Journal of Clinical Medicine, 11, 3416. DOI: 10.3390/jcm11123416
Esmaeilpour, R., Panahali, A., Aghdasi, A., and Kadami, A. (2022). The effectiveness of group logo therapy on death anxiety, feeling of loneliness and meaning of life in the elderly women with fear of coronavirus. Aging Psychology, 8(2), 136-147. (Text in Persian). DOI: https://jap.razi.ac.ir/article_2212.html?lang=fa
Fereydouni, S., andForstmeier, S. (2022). An Islamic form of logo therapy in the treatment of depression, anxiety and stress symptoms in university students in Iran. Journal of Religion and Health, 61(1), 139–157.  DOI: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35018526/
Ghasemi, N., Aghdian, G., Ghamari, m., andPouyamanesh, J. (2021). Comparison of the effectiveness of group meaning therapy and group meta cognitive therapy on resilience of female students. Sport Psychology Studies. 9(34), 197-214.(Text in Persian). DOI: 20.1001.1.23452978.1399.9.34.10.4
Gramaglia, C., Gattoni, E., Gambaro, E., Bellan, M., Balbo, P. E., Baricich, A., Sainaghi, P. P., Pirisi, M., Binda, V., Feggi, A., Jona, A., Marangon, D., Prosperini, P., andZeppegno, P. (2022). Anxiety, stress and depression in COVID-19 survivors from an Italian cohort of hospitalized patients: results from a 1-year follow-up. Frontiers in Psychiatry,13, 862651. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.862651
Husky, M. M., Kovess-Masfety, V., and Swendsen, J. D. (2020). Stress and anxiety among university students in France during Covid-19 mandatory confinement. Comprehensive Psychiatry, 102, 152191.DOI: 10.1016/j.comppsych.2020.152191
Ji, C., Yang, J., Lin, L., and Chen,S. (2022). Anxiety and sleep quality amelioration in college students: A comparative study between team sports and Individual sports.Journal of Behavioral Sciences. 12, 149. DOI: 10.3390/bs12050149 Sciences
Kulip, J., Jeffree, M.S., Pang, N.T.P., Nasirruddin, N., and Wider, W. (2022). Relationships between coping styles, Emotional distress, and Fear of COVID-19 among workers in the Oil and Gas Industry in Malaysia during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14, 5398.DOI: https://doi.org/10.3390/su14095398
Lang, A., and Goulet, C. (2003). Lang and Goulet hardiness scale: Development and testing on bereaved parents following the death of their fetus/ infant. Death Studies, 25(2), 851-880. DOI: 10.1080/716100345
Lovibond, P.F., and Lovibond, S.H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scale (SADD) with the beak depression and anxiety inventories. Behavior Research Therapy, 33(3), 335-343. DOI: 10.1016/0005-7967(94)00075-u
Oral, M., and Karakurt, N. (2022). The impact of psychological hardiness on intolerance of uncertainty in university students during the COVID-19 pandemic. Journal of Community Psychology.1-16.DOI: https://doi.org/10.3390/educsci13050476
Pelucio, L., Simões, P., Dourado, M., Quagliato, L. A., and Nardi, A. E. (2022). Depression and anxiety among online learning students during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey in Rio de Janeiro, Brazil. BMC Psychology, 10(1), 192. DOI: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35922866/
Qi, A., & Dada, D. (2021). Impact of COVID-19 on mental health in the elderlypopulation. The American Journal ofGeriatric Psychiatry, 29(4), S84-S85. DOI:  10.1016/j.jagp.2021.01.076
Raeisisarteshneizi, Z., Lotfi, M., Pirmoradi, M., and Asgharnejad, F.A. (2020). The respective role ofself-efficacy in emotional regulation and cognitive flexibility on reducing emotional distress in university students. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 30(89), 164-169. (Text in Persian). DOI:https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15149-en.html
Rahgozar, S., andGiménez-Llort, L. (2020). Foundations and applications of logo therapy to improve mental health of immigrant populations in the third millennium. Frontiers in Psychiatry, 11, 451.DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00451
Riethof, N., and Bob, P. (2019) Burnout syndrome and logo therapy: as useful conceptual framework for explanation and prevention of burnout. Front. Psychiatry 10:382. DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00382
Roshan, R., and Shakeri, R. (2010). The study of the validity and reliability scale for university students. Clinical Psychology & Personality. 8(1), 35-52. (Text in Persian). DOI: 20.1001.1.23452188.1389.8.1.4.9
Sahebi, A., Asghari, M.J., and Salari, R.S. (2015). Validation of depression anxiety and stress scale (SASS-21) for an Iranian population. Developmental Psychology. 1(4), 36-54. (Textin Persian). DOI: https://jip.stb.iau.ir/article_512443_en.html
Schulenberg S.E., Schnetzer, L.W., Winters, M.R and Hutzell, R.R. (2010). Meaning-centered couple therapy: Logo therapy and intimate relationships. Journal of Contemporary Psycho Therapy, 40(2), 95-102. DOI: 10.1007/s10879-009-9134-4
Taşören, A. B. and Burhan, S. (2022). The Role of Emotional Distress in the Relationship between COVID-19 Burnout and Academic Burnout in University Students. Journal of Society Research, 19(46), 340-353. DOI: https://doi.org/10.26466/opusjsr.1065787
Vagni, M., Maiorano, T., Giostra, V., Pajardi, D., and Bartone, P. (2022). Emergency stress, hardiness, coping strategies and burnout in health care and emergency response workers during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 13, 918788. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.918788
Zafar, N., and Mubashir, T. (2018). Emotional distress and coping strategies in university students after the death of parental figure. Journal of Behavioural Sciences. 22 (3), 90-103. DOI: https://www.proquest.com/docview/1372088503
Zhu, H., Wei, L., and Niu, P. (2020). The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research and Policy. 5:6. DOI: 10.1186/s41256-020-00135-6