دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 72، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر سرعت پردازش و توجه کودکان مبتلا به طیف اتیسم

صفحه 77-88

10.22051/psy.2023.44668.2838

الهام شفیعی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سوگند قاسم زاده؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی