دانشگاه الزهراء امکان استفاده از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور را ایجاد کرده است.

دانشگاه الزهراء امکان استفاده از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور را ایجاد کرده است.

با استفاده از نرم افزار سمیم نور از سرقت علمی مقالات جلوگیری شود.