راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله‌ها

نویسندگان نباید بیش از دو مقاله در سال ارسال نمایند مگر اینکه مقاله غیرقابل پذیرش باشد.

مشخصات نویسندگان پس از پذیرش نهایی مقاله تغییر نخواهد کرد.

ثبت کد ارکید (ORCID) برای همه نویسندگان الزامی است.

 •  موضوع نشریه: اختلالات روان‌شناختی و مداخلات درمانی
 • کل مقاله حداکثر 15 صفحه و 5000 واژه باشد.
 • سایز قلم چکیده فارسی و انگلیسی و منابع با فونت B lutos و سایز 11 با فاصله خطوط 1/15 ، برای متن اصلی مقاله فاصله سطرها 1/5 و با فونت B lutos و سایز قلم 12، جداول سایز 11 و فاصله خطوط 1/15 تنظیم شده باشد.
 • اندازه قلم تیترها  14 باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول در فایل مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی در زمان ارسال اولیه مقاله و همچنین در فایل اصل مقاله در زمان بازنگری‌ها الزامی‌ است.
 • چکیدة فارسی و انگلیسی منطبق با هم در حداکثر 200 واژه، در یک پاراگراف بدون تیتربندی و بولد نشده شامل هدف، روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار)، یافته‌ها و نتیجه‌گیری نهایی یا پیشنهاد کاربردی تهیه و تنظیم شود. 
 • کلیدواژه‌ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب الفبایی (متناسب با زبان نوشتار) نوشته شود.
 • متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله و در هر مرحله به صورت فایل با ساختار Word2007 از طریق سایت فصل‌نامه مطالعات روان‌شناختی http://psychstudies.alzahra.ac.ir فرستاده شود.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش (با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، فرضیه(های) پژوهش یا پرسش پژوهش.
 • هنگام استناد به پژوهشگران قبلی، در بار اول نام نویسندگان (تا 4 نفر، در صورت مازاد بر 4 نفر کلمه همکاران اضافه شود) در متن ذکر شود و نام نویسندگان خارجی با شماره‌گزاری بر روی نفر آخر زیرنویس داده شود و کلیه نام این نویسندگان در یک سطر قرار گیرد. و در بار دوم فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود و نیازی به زیرنویس ندارد.
 • پانوشت‌ها: در پانوشت حرف اول نام خانوادگی پژوهشگران با حرف بزرگ نوشته شود و نیازی به ذکر  نام اول نیست.
 • در پانوشت برای معادل سازی اصطلاحات علمی، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی نوشته شود (سایز پانوشت ها 10 باشد).
 • روش شامل نوع طرح پژوهش، توصیف کامل و تعداد جامعه، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه‌گیری و شرح کامل ابزار اندازه گیری (نام ابزار دقیق به انگلیسی زیرنویس شود بجای کلماتی همچون  عبارت، آیتم، ماده و ... از کلمه گویه استفاده شود و تعداد آن‌ها ذکر شود. نام ابزار در طول متن معرفی باید همان واژه اولی که بکار رفته است باشد و با زیرنویس هماهنگ باشد. نام خرده مقیاس‌ها یا عامل‌ها با زیرنویس ان‌ها وارد شود. شیوه نمره‌گذاری، چگونگی محاسبه نمره کل ذکر شود. دامنه نمرات قابل دریافت. کسب نمره بالا به چه معناست؟ یا نمره برش چند است. ضرایب روایی و پایایی و روش کار آن‌ها در نسخه اصلی از تدوین کننده با ذکر منبع. ضرایب روایی و پایایی نسخه بومی سازی شده و روش کار با ذکر منبع فقط یک پژوهشگر کافی است. همه ابزارها باید گزارش همسانی درونی با روش آلفا کرانباخ در مورد نمونه خودتان، اگر از زیر مقیاس‌ها استفاده می‌شود برای زیرمقیاس‌ها را هم در پایان معرفی همان ازمون داشته باشند. از نظر طول جلسه و تعداد در هفته و اینکه گروهی یا انفرادی هم بنویسید. برنامه آموزشی از کجا برداشته شده و ایا تغییراتی به ان داده‌اید و پایایی ان چقدر است.). اعلام رعایت موازین  اخلاقی در هنگام اجرای پژوهش.
 • یافته‌ها شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودار‌ها (حداکثر 5تا) با پیروی از راهنمای عمومی‌APA. توصیف جداول قبل از ارائه جدول بیاید و کلیۀ اعداد متن و جداول به فارسی و اعشار آن تا دو رقم با ممیز نوشته شود. کاما و نقطه به جای ممیز گذاشته نشود.
 • بحث و نتیجه‌گیری تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری مطرح در مقدمه و مقایسه با پژوهش‌های قبلی مطرح در مقدمه، جمع‌بندی از تفسیر یافته‌ها، انتقاد و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.
 • تشکر و قدردانی: از سازمان حمایتگر یا از شرکت کنندگان تقدیر و تشکر شود.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی: همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی (برگرفته از چکیده انگلیسی مقالات) همراه با فهرست منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند. لازم به ذکر است اسم کوچک نویسندگان فارسی در فهرست منابع فارسی باید کامل نوشته شود.
 • منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است باید روزآمد و ترجیحاً از منبع 5 سال اخیر باشد و در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APA ارائه شوند. به شرح زیر تنظیم شوند:

کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

مقاله- نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره(Issue) و دوره (Volume) شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110).

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، رشته، نام دانشگاه، کشور.

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی نظری علوم روان‌شناختی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 
 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

یادآوری: در هر بازنگری باید فایل‌های جدید ارسال شود.

 

نویسندگان محترم پس از تایید داوران و سردبیر فصلنامه (بازنگری جزئی)، چکیده مبسوط را به شیوه زیر تنظیم نمایید.          

 چکیده گسترده به زبان انگلیسی

صفحات باید A4 با داشتن حاشیه 2 سانتی‌متر از همه طرف بدون شماره‌گذاری باشد.

عنوان نباید بیش ازدوسطر باشد، هرچه کوتاه‌تر بهتر،کلمات با فونت Times New Romanسایز14 وبولد و حرف اول کلمات اصلی آن بزرگ باید باشد (style Title1).

در یک سطر نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب چپ به راست (اندازۀ 12 فونت)،  برای هر نویسنده در سطر بعدی درجه علمی، سازمان، شهر، کشور و پست الکترونیک به ترتیب هر نویسنده در یک سطر زیر هم با سایز 10 بیاید.

 بخش‌های اصلی چکیده گسترده:

کل چکیده گسترده باید شامل حداقل 900 و حداکثر 1200 واژه باشد، و بیش از 3-4 صفحه نشود. جداول و تصاویر و منابع در شمارش واژگان درنظر گرفته نمی شود اما در تعدادصفحات محسوب می شوند.

چکیده گسترده شامل بخش‌های زیر باید باشد:

1- خلاصه و کلمات کلیدی

2- مقدمه، مرور کوتاهی از ادبیات

3- روش

4- نتایج

5- نتیجه‌گیری‌ها و بحث‌ها

6- ذکر منابع ضروری و روزامد، صرفاً منابعی که در چکیده مبسوط به آن‌ها استناد داده‌اید.

1-خلاصه فقط با(150 واژه) با فونت Times New Roman، فاصله تک خط و سایز 10 نوشته شود‌، که یک پاراگراف، بدون عنوان بندی، هدف وروش و یافته را دربربگیرد و کلمات کلیدی(درحد5-3 کلمه) با کاما جدا شود.باشد

2-مقدمه ( بررسی ادبیات وبیان مسئله)(300 واژه)

کلمه مقدمه بافونت Times New Roman، اندازۀ فونت 14، پر رنگ Introduction

در بخش مقدمه باید: 1) دامنه و هدف مقاله را بیان کنید و مشکل را مطرح کنید؛2) خیلی خلاصه‌ از ادبیات مربوطه؛ 3) روش‌های موجود را توصیف کنید و 4) یک بررسی کلی از یافته‌های اصلی و پیشین کار را ارائه دهید. بررسی ادبیات باید به وضوح بیان و توصیف شده با جزئیات کافی یا با مراجع روزآمد کافی باشد. فرضیه‌ها در آخر ذکر شود (مقدمه چکیده مبسوط برگرفته از مقدمه مقاله اصلی است)، نقل‌قول‌های متن در صورت اشاره، خلاصه، نقل‌قول یا نقل قول از یک منبع دیگر گنجانده شود، کلیۀ استناد‌ها در متن، باید یک لیست متناظر در فهرست منابع داشته باشد. سبک استناد APA در متن با استفاده از نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار، به عنوان مثال:(2013) Maddi. برای نویسندگان چندگانه،فقط  از نام خانوادگی نویسنده اول به همراه علامت اختصار همکاران   (et al)استفاده شود، برای مثال: (2018) .Ryan, et al.

3-روش‌ Method(300 واژه)

روش‌شناسی باید به وضوح بیان و توصیف شده با جزئیات کافی یا با منابع کافی باشد. نویسنده باید سؤال پژوهش را توضیح دهد، چارچوب پژوهش و روش‌های مورد استفاده با جزئیات را توضیح دهد. روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه ذکر شود. علاوه بر این باید مشخص شود چرایی سؤال پژوهش مربوط به نظریه است یا کاربردی است و به همین دلیل روش انتخاب شده برای این مشکل مناسب است. ابزارها و روایی و پایایی آن‌ها ذکر شود.

4- نتایج Result (400 واژه)

استدلال‌ها و یافته‌ها در این بخش به‌طور کامل شرح داده شود.

گردآوری داده‌ها و نحوۀ آنالیز آن‌ها‌، جداول و تصاویر حاصل از نتایج (حداکثر دوجدول یا دو تصویر ) و توصیف نتایج بیان شود. تمام جداول، تصاویر و ارقام باید در مرکز باشند. (style Table) ارقام و تصاویر باید شماره داشته باشند ( (style Figure caption و عنوان شکل باید زیر شکل یا تصویر قرار گیرد؛ برای جداول، آن‌ها نیز باید شماره‌گذاری شوند و در بالای جدول باید قرار گیرند. منابع جداول، ارقام و تصاویر (در صورت وجود) باید در زیر قرار گیرد که شامل نام نویسنده و تاریخ چاپ آن است.

5-نتیجه‌گیری و بحث(150واژه)

نتیجه‌گیری باید شامل موارد زیر باشد: (1) اصول و تعمیم‌های حاصل از نتایج، (2) استثنا، مشکلات یا محدودیت‌های کار، (3) کاربرد نظری و عملی، (4) نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها. از منابع استفاده شده در مقدمه چکیده مبسوط در نتیجه‌گیری و بحث استفاده شود.

6-منابع

منابع باید به ترتیب حروف الفبا لیست شده و در فرمت مطابق با سبک APA ارائه شوند؛ حداکثر 8-10 منبع ثبت شود. نام نویسندگان و عنوان مقاله یا کتاب فارسی مستقیماً از قسمت انگلیسی آن‌ها گرفته شود و دقیق باشد.

تشکر و قدر دانی

حمایت مالی

 

ملاحظات

هیأت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.

مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.

مقالات دریافت شده باز گردانده نخواهد شد.

ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.

 

 هزینه چاپ مقاله از سامانه مجله به صورت انلاین پرداخت شود. هزینه بررسی اولیه 1500000و هزینه نهایی قبل از چاپ 1500000 می باشد.