راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله اصلی و چکیده گسترده 1402

نویسندگان نباید بیش از دو مقاله درسال (با حفظ فاصله زمانی 6 ماه) ارسال نمایند مگر اینکه مقاله اولی غیرقابل پذیرش باشد.

مشخصات نویسندگان پس از پذیرش نهایی مقاله تغییر نخواهد کرد. مسئولیت ثبت صحیح مشخصات نویسندگان (وابستگی سازمانی به فرمت گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) و ایمیل به عهده نویسندگان مقاله میباشد و لازم است در تمام فایلهایی که این مشخصات درخواست شده است  همچنین سایت نشریه به درستی  نوشته شود. این مشخصات به هیچ عنوان قابلیت ویرایش پس از داوری، پذیرش و انتشار نخواهد داشت.

 مقاله پس از پرداخت هزینه اولیه قابل باز پس گیری نیست

برای همه نویسندگان ثبت کد ارکید (ORCID) الزامی است.

مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.

بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی نظری علوم روان‌شناختی می‌پردازند) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد..

مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود..

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

یادآوری: در هر بازنگری باید فایل‌های جدید ارسال شود.

 

موضوع نشریه: اختلالات روان‌شناختی و مداخلات روان درمانی

نویسندگان محترم، اگر مایلید که مقاله شما در فرایند داوری مراحل را سریع تر طی کند  لطفا به ساختار مقاله در ابتدا ودر همه بازنگری ها توجه وافر شود

ساحتار مقاله اصلی

-کادر فایل از حاشیه  بالا 1.1 و پایین 1 ، حاشیه دو طرف هم 1.1  است

 - کل متن قلم سایز12 وفاصله سطور1/15، درجداول ونمودارها. عنوان انها  سایز 11بولد و داخل جداول قلم سایز 11با فاصله 15/1؛ برای چکیده های مقاله اصلی قلم سایز 11 و فاصله سطور 1 وفقط 200 واژه باشد

-  واژگان کل فایل مقاله اصلی(از عنوان تا اخر) کمتر از   6500  واژه  و درکمتر از 17 صفحه است نه بیشتر

 -عنوان اصلی مقاله : کوتاه با محتوا و بیش ا ز دو سطر نشود، -و همه عنوان ها سایز 14 و بولد ،  قلم لوتوس بB Lotus  - برای فارسی و برای انگلیسی تایمز نیو رمن Times New Roman  عنوان اصلی در انگلیسی با حرف اول کلمات بزرگ باشد

 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان)به ترتیب  با کد ارکید و مشخص نمودن نویسنده مسئول هم درفایل مقاله اصلی و هم در فایل مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی در زمان ارسال اولیه مقاله و همچنین درفایل اصل مقاله در زمان بازنگری‌ها الزامی‌ است.(فایل با نام: فایل اصل مقاله  – و فایل بدون نام: فایل اصل مقاله تغییرات برجسته)

 

 • چکیدة فارسی و انگلیسی چکیده فارسی و انگلیسی:  با سایز 11 و همه سطربا کلید واژه (فقط  200 واژه) منطبق برهم، در یک پاراگراف بدون تیتربندی و بولد نشده بدون علامت مخفف شامل :هدف،روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، روش نمونه گیری و تعداد وگروه ها و ابزار)، توصیف یافته‌ها آماری (بدون اعداد و سطح معنی داری)،  نتیجه‌گیری نهایی یا پیشنهاد کاربردی، کلیدواژه‌ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب الفبایی (متناسب با زبان نوشتار چکیده)  تهیه و تنظیم شود.

 

 • متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله (با نام و بدون نام)در هرمرحله به صورت فایل با ساختار Word2007 از طریق سایت فصل‌نامه مطالعات روان‌شناختی http://psychstudies.alzahra.ac.ir فرستاده شود.
 • مقدمه: (قلم سایز12با فاصله سطور 15/1):  بیان مسله همراه تئوری مرتبط -،(امار بیش از یکسال قدیمی نباشد)  -پیشینه مرتبط ارتباط متغیر ها - پیشینه پژوهش با منابع روز امد (با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA-7 ) بیشتر از 5 سال قدیمی نباشد بجز نظریه زیر بنایی پژوهش(در صورت نبود نسخه جدید) حتی نقد انها- ( مثلا 2019-2023 و 1402-1398)،  فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود نام نویسنده خارجی در پانوشت (فقط برای اولین بار) حرف اول نام خانوادگی با حرف بزرگ نوشته شود و نیازی به ذکر نام اول نیست. - مهم هنگام استناد دهی به پژوهشگران قبلی، عدم استنادی دهی ازنویسندگان مقاله حاضر مگر برای ارایه نظریه در این مقاله.-در پایان ذکراهمیت و ضرورت پژوهش - هدف –ذکر قرضیه ها به صورت جمله خبری نه سوال -.-نمودار مفهومی در صورت لزوم بعد از فرضیه بیاید-   
 • در پانوشت برای معادل سازی اصطلاحات علمی، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی نوشته شود (سایز پانوشت ها 10 باشد).برای ابزارها حرف اول کلمات بزرگ باشد که به مخفف خارجی ان منطبق گردد.

 

 • روش: شامل نوع  وتوصیف کامل طرح پژوهش، جامعه وتعداد اگر در دسترس است ، تعداد نمونه و دلیل ان - روش نمونه‌گیری کامل- تنظیم گروه های  کنترل و ازمایشی، معیار های ورود و خروج نمونه، ، روش اجرا -اصول اخلاقی، اعلام رعایت موازین اخلاقی درهنگام  و بعداجرای پژوهش،ابزار مداخله  شرح کامل از نظر طول جلسه و تعداد در هفته و اینکه گروهی یا انفرادی، توسط شخص یا هم یار، برنامه آموزشی از کجا برداشته شده با ذکر منبع و ایا تغییراتی به ان داده‌اید و پایایی ان چقدر است و از روش اجرادر انتها ابزار، نام روش اماری برای نتایج. (درکل متن مقاله از کلمه شرکت کننده/ گان  بجای ازمودنی استفاده شود) روش اماری
 • نام نرم افرار ابزار: 1-نام ابزار دقیق و بولد ومخفف ان، با زیرنویس انگلیسی2-(بجای کلماتی همچون  عبارت، آیتم، ماده وعیره از کلمه گویه با ذکر  تعداداستفاده شود، نام ابزار در طول متن معرفی باید همان واژه اولی که بکار رفته ومنطبق با زیرنویس باشد3-نام خرده مقیاس‌ها یا عامل‌ها با زیرنویس ان‌ها. 4-شیوه نمره‌گذاری، چگونگی محاسبه نمره کل(اگر دارد). دامنه نمرات قابل دریافت. توضیف کسب نمره بالا به چه معناست؟ یا نمره برش چند است. 5- روش وضرایب روایی و پایایی ازتدوین کننده اصلی با ذکر منبع. 6-ضرایب روایی و پایایی وروش کار نسخه بومی سازی شده با ذکر منبع فقط یک پژوهشگرکافی است7-همه ابزارها باید گزارش همسانی درونی با روش آلفا کرانباخ در مورد نمونه پژوهش مقاله، واگر از زیر مقیاس‌ها استفاده می‌شود برای زیرمقیاس‌ها را در پایان معرفی همان ازمون داشته باشند. 8- جدول مداخله باید دارای ستونهای شماره جلسه، اهداف، محتوی، تغییر رفتار مورد انتظار، و تمرین گروهی یا خانگی درهر ردیف داشته باشدکه توصیف به صورت جملات کوتاه و حتی استفاده از کلمات خاص، راست چین با قلم  سایز11با فاصله 1  باشد

 

 • یافته‌ها: شامل نتایج پژوهش اطلاعات فردی مناسب و مفروضه های اماری، جداول‌ و نمودار‌ها (حداکثربا هم 5تا) با پیروی از ‌سبک APA توصیف جداول قبل از ارائه جدول بیاید و کلیۀ اعداد متن و جداول به فارسی و اعشار آن تا دو رقم با ممیز (/ )نوشته شود. (کاما و نقطه به جای ممیز گذاشته نشود). ستون اول متنی راست چین  و ردیف اول وسط چین که هر دو بولد شوند کلیه اعداد جدول وسط چین وجدول داخل کادر مقاله قرار گیرد، نمودار/ شکل با کلمات فارسی بولد ارایه شود عنوان در زیر نمودار بیاید عنوان جداول و نمودار بولد است و همه سایز 11 فاصله سطور 1.15 اعداد مسیر قابل رویت باشد  

 

 • بحث و نتیجه‌گیری: تبیین یافته‌ها براساس مبانی نظری مطرح شده ، تایید و یا عدم همسویی با  کل -یا فرضیه ها تبیین شوند فرضیه به فرضیه - و مقایسه با واستناد به منابع ذکر شده درمقدمه( پژوهش‌های قبلی اما روز امد ترین انها) مطرح شده در مقدمه، جمع‌بندی کلی ازتفسیر یافته‌ها، انتقاد ازروش و عدم تعمیم پذیری یافته (بیان محدودیت‌ها )و پیشنهاد‌هها براساس یافته (خودداری ازکلی گویی).
 • تشکر و قدردانی: از سازمان حمایت گر (مالی وغیر مالی) اگر دریافت شده و از مراکز همکاری کننده اوشرکت کنندگان.

 

 • فهرست منابع:
 • فهرست منابع فارسی و فهرست کامل زبان انگلیسی سایز 11 و فاصله سطور 15/1 که درکل متن ذکر شد  بر اساس ضوابط نگارشی   7 APA ارائه شوند:
 • نحوه نگارش فهرست ها :همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی (برگرفته از چکیده انگلیسی همان مقالات فارسی به ترتیب الفبایی و درداخل فهرست منابع انگلیسی)، نام نویسندگان  درج نمایند. لازم به ذکر است اسم کوچک نویسندگان فارسی در فهرست منابع فارسی باید کامل نوشته شود، بر اساس ضوابط نگارشی7 APA ارائه شوند

 کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، کشور، ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، کشور، ناشر.

مقاله- نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک( با اول کلمات ان با حرف  بزرگ)، وذکر  دوره (Volume) ) ، شماره(Issue) )، شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110). دی او آی 

مقاله بانکلیسی - نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک( با اول کلمات ان با حرف  بزرگ)، وذکر  دوره (Volume) ) ، شماره(Issue) )، شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110).و دی او آی DOI یا دی او آر DOR

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، رشته چه مقطعی، نام دانشگاه، کشور.

 • پایگاه‌های اینترنتی-ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 

 • تناقض و حمایت مالی هم در پایان مقاله توضیح داده شود

ساختار چکیده گسترده  بانگلیسی) کلیه مطالب و منابع برگرفته از مقاله اصلی(

-کادر فایل (حاشیه بالا 1.1 و پایین 1 حاشیه دو طرف هم 1 اینچ )

-همه قسمت ها بر گرفته از مقاله اصلی و کل فایل از عنوان تا اخر   1500واژه – (در 4 صفحه)  صفحات باید A4 با داشتن حاشیه 1 از همه طرف بدون شماره‌گذاری باشند. (3 سطر از بالا و انتهای چکیده گسترده برای درج ارم خالی باشد)  جداول و تصاویر بدون توصیف انها و فهرست منابع در شمارش واژگان درنظر گرفته نمی شود تعدا واژگان 1100 واژه است اما همه تعداد کل ودر تعداد صفحات محسوب و واژگان کل یعنی فایل کمتر از   1500 واژه باید  باشد

 

 بخش‌های اصلی فایل چکیده گسترده:

چکیده گسترده شامل بخش‌های زیر باید باشد:

-عنوان اصلی مقاله: نباید بیش ازدوسطر باشد، هرچه کوتاه‌تر بهتر، با قلم  Times New Romanسایز14 وبولد، حرف اول کلمات اصلی آن بزرگ باید باشد (style Title1).). (سایر عنوان های متن سایز 14 و بولد قلم  Times New Roman )

- نام نویسندگان سایز 12

 -مشخصات بدون فاصله در زیرنام ها، سایز 10 فاصله 1

در یک سطر در زیر عنوان نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب چپ به راست در مقاله  (اندازۀ قلم  12)، جدا سازی با کاما بین انها و ;   بین دو نویسنده)  سپس  در زیر نام ها   برای هرنویسنده در سطر بعدی درجه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه یا سازمان، شهر، کشور و پست الکترونیک  کد ارکید به ترتیب با سایز 10  بیاید فاصله سطور مشخصات  1 است .

 

فاصله سطور متن 1/15 (بجز عنوان جداول، جداول و فهرست منابع که سایز 11 فاصله سطور15/1 ) است

 -  چکیده  Abstract: (فقط   150  واژه)   خلاصه تفضیلی با سایز 10 و فاصله سطور1  با حفظ هدف –روش-جامعه-گروها و تعدادنام ابزاربدون نام سازندگان-نتایج-پیشنهاد کاربردی - کلید واژه ها 

-مقدمه: Introduction (200-250- واژه) یک پاراگراف شامل بیان مسله همراه تیوری وپیشینه مرتبط، منابع بر طبق APA7  و در پایان ذکر فرضیه با حداقل منابع ( 4-3 بستگی به تعداد ابزار و منابع ذکر شده در ابزار دارد )

-متد Method:( 350 واژه )  با وضوح وبیان موجز،  الخصوص، درچارچوب پژوهش وروش‌های مورد استفاده ،  پاسخ به چرایی سؤال پژوهش مربوط به نظریه یا کاربردی بعبارتی، دلیل روش انتخاب شده وتناسب ان توضیح دهید. (شامل روش،جامعه، نمونه و روش نمونه گیری تعداد، گروه ها، طراحی کار، مراحل و زمان مداخله ودر پایان ذکر انالیز اماری

- ابزار Tools، سایز 12 و نامشان بولد (شروع انها  از سر سطربرای هریک) درادامه توضیحات ان خیلی خلاصه _تعداد گویه ها و ابعاد یا زیر مقیاس ها با ذکر پایایی و روایی  سازنده وپایایی ایرانی یا نمونه خودتان ، در سه سطر

 نتایج : Results (200 واژه ) بیان خلاصه مفروضات انالیز اماری درابتدا -شماره ،عنوان جداول بولد و جداول با سایز 11 و فاصله سطور 15/1) چپ چین متن داخل جدول، اعداد در وسط با اعشار انگلیسی  مانند 23.47 -حدول به سبک ای پی ای و توصیف هریک از جداول یا نمودار (فقط حد اکثر دوجدول)- عنوان شکل باید زیر شکل یا تصویر قرار گیرد؛ عنوان برای جداول در بالای جدول قرار می گیرند

بحث و نتیجه گیری Conclusion : (حد اکثر 150-200واژه) فقط یک پاراگراف تبیین  وتفسیر یافته‌ها براساس مبانی نظری وفرضیات مطرح شده در مقدمه (بدون ذکر منابعی) - ، انتقاد ازروش و عدم تعمیم پذیری یافته (بیان محدودیت‌ها )و پیشنهاد براساس  یافته ها  بشود

فهرست منابع References: سایز 11 و فاصله سطور 15/1 نباید زیاد باشد (در مقدمه و ابزار دقت کنید) بین 8-10 تا که  همه منابع بالا برگرفته از فهرست منابع مقاله اصلی  همراه با دی او آی  و به سبک و ضوابط نگارشی   ای پی ای 7 APA-

-سه مورد در پایان فایل (هریک با توضیح کوتاه )باشد :

-تشکر Acknowledgments

- حمایت مالی  Funding

- تعارض منافع Conflicts of interest

کلیه مطالب و منابع برگرفته از مقاله اصلی