نقش میانجی جهت گیری مذهبی در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی جهت‌گیری مذهبی در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بزرگسالان 20 سال به بالا شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، 480 شرکت کننده از طریق فراخوان اینترنتی شرکت کردند. ابزارها مقیاس اضطراب کرونا علی‌پور و همکاران، پرسشنامه تنظیم‌ شناختی هیجان گرانفسکی و کرایج و مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس پاسخ دادند. تحلیل آماری داده‏ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد همبستگی منفی معنی‌داری بین تنظیم شناختی هیجان سازگارانه با اضطراب کرونا و همبستگی مثبت معنی‌داری بین تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه و اضطراب کرونا وجود داشت. همچنین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق جهت‌گیری مذهبی بیرونی و دورنی با اضطراب کرونا، رابطه معنی‌داری داشتند. شاخص‌های نیکویی برازش نیز حاکی از برازندگی مطلوب مدل بود. بنابراین اضطراب کرونا متاثر از تنظیم شناختی هیجان و با نقش میانجی جهت‏گیری مذهبی بیرونی و درونی بود. از این یافته می‌توان برای طراحی مداخله جهت کاهش اضطراب در بزرگسالان در هنگام شیوع بیماری‏های واگیردار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Religious Orientation in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Corona Anxiety

نویسندگان [English]

  • Sayeed Hossein Tabatabaee 1
  • Jamshid Jarareh 2
  • Asghar Jafari 3
1 PH.D Student, Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Rajaee teacher training University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of religious orientation in the relationship between cognitive emotion regulation strategies and corona anxiety. The research method was correlational. The statistical population of the study was the adults over 20 years old in Tehran. In this study, 480 participated in the research through an internet call with convenience sampling method. The instruments were Corona anxiety scale of Alipour, et al, emotion regulation questionnaire of Garnefski and Kraaij and religious orientation scale of Allport and Ross. Statistical analysis of data was performed using structural equation model. The results showed that there was negative correlation between adaptive of emotion regulation with corona anxiety and positive correlation between maladaptive of emotion regulation and corona anxiety. Also, cognitive emotion regulation had a significant relationship with corona anxiety both directly and indirectly through external and internal religious orientation. The indices also indicated the good fit of the model. Thus, the Corona anxiety of adolescents is influenced by emotion regulation and external and internal religious orientation. This finding can be used to design an intervention to reduce anxiety in the adults during the outbreak of infectious diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Corona Anxiety
  • Religious Orientation
حسنی، جعفر. (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری، 9(4)، 240-229. 20.1001.1.17352029.1390.9.4.2.5
برقعی، شیما سادات؛ دهقان سانیچ، آمنه؛ مرادی، فرانک؛ و حسینی مجد، ستاره. (1401). تدوین مدل اضطراب کرونا در زنان براساس تاب آوری و سبک های دلبستگی با نقش میانجی جهت گیری مذهبی. نشریه روانشناسی اجتماعی، 10(64)، 29-17. https://psychology.ahvaz.iau.ir/article_694135.html?lang=en
رحمتی، عباس؛ و خواجویی میرزاده، آزاده. (1400). شیوع شناسی اضطراب ویروس کرونا: عوامل خطر و محافظ در دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان. نشریه روان­شناسی سلامت، 10(39)، 104-85. 20.1001.1.23221283.1400.10.39.5.1
شفیعی، نرگس؛ شهابی زاده، فاطمه؛ و پورشافعی، هادی. (1393). جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 6(24)، 51-41. https://jwsf.tabriz.iau.ir/article_519789.html
علی­پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیپور، زهرا؛ و عبداله زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی. فصلنامه روان­شناسی سلامت، 8(32)، 175-163. 20.1001.1.23221283.1398.8.32.10.8
Borghei, S. S., Dehghan Sanege, A., Moradi, F., & Hoseini majd, S. (2022). Developing a model of covid anxiety in women based on resilience and attachment styles with the mediating role of religious orientation. Scientific Journal of Social Psychology10(64), 17-29. https://psychology.ahvaz.iau.ir/article_694135.html?lang=en
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., & Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the Corona disease anxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. Health Psychology8(32), 163-175. (Text in Persian) 20.1001.1.23221283.1398.8.32.10.8
Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology5(4), 432-443. https://doi.org/10.1037/h0021212
Berdida, D. J. E., & Grande, R. A. N. (2023). Academic stress, COVID‐19 anxiety, and quality of life among nursing students: The mediating role of resilience. International Nursing Review70(1), 34-42. 10.1111/inr.12774
Betthäuser, B. A., Bach-Mortensen, A. M., & Engzell, P. (2023). A systematic review and meta-analysis of the evidence on learning during the COVID-19 pandemic. Nature Human Behaviour7(3), 375-385. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01506-4
Bostan, C. M., Hrițuleac, A., & Măgurianu, L. A. (2023). Death Anxiety and COVID-19 Anxiety. The Mediating Role of Religious Relational Identification and the Impact of Emotional Regulation Strategies. OMEGA-Journal of Death and Dying, 1(1), 1-10. 10.1177/00302228231151744
Ding, Z., Song, Q., Chu, J., Zou, T., Zheng, K., Liu, Z., ... & Yi, J. (2023). Application of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in Chinese Community Elderly. Psychology Research and Behavior Management, 1(2), 829-839. 10.2147/PRBM.S401087
Francis, L. J., Village, A., & Powell, R. (2019). Quest-religious orientation among church leaders in Australia: A function of psychological predisposition or openness to mystical experience?. Psychology of Religion and Spirituality11(2), 123-125. https://doi.org/10.1037/rel0000125
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment23(3), 141-149. https://doi.org/10.1027/1015-5759.23.3.141
Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V., & ten Cate, R. (2009). Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence32(2), 449-454. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.01.003
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Journal Personality and Individual Differences30(8), 1311-1327. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00113-6
Gore, J. (2017). My Religion and My People: Levels of Ingroup Identification and Christian Religious Orientations. Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship1(1), 9-20. https://doi.org/10.1111/jssr.12594
Guner, T. A., Erdogan, Z., & Demir, I. (2023). The effect of loneliness on death anxiety in the elderly during the COVID-19 pandemic. OMEGA-journal of Death and Dying87(1), 262-282. https://doi.org/10.1177/00302228211010587
Hassani, J. (2011). Reliability and validity of the short form of the cognitive emotion regulation questionnaire. Journal of Research in Behavioral Sciences, 9(4), 229-240. 20.1001.1.17352029.1390.9.4.2.5
Iswanto, A. H., Gustina Zainal, A., Murodov, A., A. Baker El-Ebiary, Y., & Sattarova, D. G. (2022). Studying the role of Islamic religious beliefs on depression during COVID-19 in Malaysia. HTS Teologiese Studies/Theological Studies78(4), 1-10. https://doi. org/10.4102/hts.v78i4.7567
Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Ed.), New York: The Guilford Press. https://www.guilford.com/books/Principles-and-Practice-of-Structural-Equation-Modeling/Rex-Kline/9781462551910
Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of corona phobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety.  Maladaptive cognitive emotion regulation strategies and positive symptoms in schizophrenia spectrum disorders: The mediating role of global emotion dysregulation. Clinical Psychology & Psychotherapy27(6), 826-836. 10.1002/cpp.2466
Meule, A., Richard, A., Schnepper, R., Reichenberger, J., Georgii, C., Naab, S., & Blechert, J. (2019). Emotion regulation and emotional eating in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Eating Disorders, 1-17. https://doi.org/10.1080/10640266.2019.1642036
Milman, E., Lee, S. A., & Neimeyer, R. A. (2020). Social isolation and the mitigation of coronavirus anxiety: The mediating role of meaning. Death Studies, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1775362
Minervini, G., Franco, R., Marrapodi, M. M., Mehta, V., Fiorillo, L., Badnjević, A., ... & Cicciù, M. (2023). The Association between COVID-19 Related Anxiety, Stress, Depression, Temporomandibular Disorders, and Headaches from Childhood to Adulthood: A Systematic Review. Brain Sciences13(3), 481-492. 10.3390/brainsci13030481 
Mocan, A. Ş., Iancu, S. Ş., & Băban, A. S. (2018). Association of cognitive-emotional regulation strategies to depressive symptoms in type 2 diabetes patients. Romanian Journal of Internal Medicine56(1), 34-40. 10.1515/rjim-2017-0037
Moniri, R., Pahlevani Nezhad, K., & Lavasani, F. F. (2022). Investigating anxiety and fear of COVID-19 as predictors of internet addiction with the mediating role of self-compassion and cognitive emotion regulation. Frontiers in Psychiatry13(1), 460-480. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.841870
Piva, T., Masotti, S., Raisi, A., Zerbini, V., Grazzi, G., Mazzoni, G., ... & Mandini, S. (2023). Exercise program for the management of anxiety and depression in adults and elderly subjects: Is it applicable to patients with post-covid-19 condition? A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 1(2), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.12.155
Rahmati, A., & Khajouei Mirzadeh, A. (2021). The prevalence of coronavirus anxiety: Risk factors and Protectors in students and staff of Shahid Bahonar University of Kerman. Health Psychology10(39), 85-104. (Text in Persian) 20.1001.1.23221283.1400.10.39.5.1
Shafii, N., Shahabizadeh, F., & Pourshafi, H. (2013). Religious orientation and external locus of control, perception of social support. Quarterly Journal of Women and Family Studies, 6(24), 41-51. https://jwsf.tabriz.iau.ir/article_519789.html
Saeeda,S., Bastami, M., Mootabi, F., & Safarpour, F. (2022). Prediction cognitive emotion regulation strategies based on attachment styles with the mediating role of self-compassion. Rooyesh, 11 (5), 147-160. (Text in Persian) 20.1001.1.2383353.1401.11.5.12.7
Tamrakar, P., Pant, S. B., & Acharya, S. P. (2023). Anxiety and depression among nurses in COVID and non‐COVID intensive care units. Nursing in Critical Care28(2), 272-280. 10.1111/nicc.12685
Wang, Q. Q., Fang, Y. Y., Huang, H. L., Lv, W. J., Wang, X. X., Yang, T. T., ... & Zhang, Y. H. (2021). Anxiety, depression and cognitive emotion regulation strategies in Chinese nurses during the COVID‐19 outbreak. Journal of Nursing Management29(5), 1263-1274. https://doi.org/10.1111/jonm.13265