اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا مبتنی بر شفقت بر استحقاق، قلدری و سازگاری با همسر در مردان خودشیفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر شفقت بر استحقاق، قلدری و سازگاری در مردان خودشیفتة دارای تعارض زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه کنترل با پیگیری یک ماهه بود. جامعة آماری مردان خودشیفته دارای تعارض زناشویی یکی از مراکز مشاورة شرق تهران بودند که 30 نفر با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارسیاهة شخصیت خودشیفته زوجین ایرانی محمد شارونی و همکاران، پرسشنامة  قلدری در روابط زناشویی گل‌پرور، پرسشنامة سازگاری با همسر اسپانیر و همکاران و پرسشنامة طرحواره‌های ناسازگار یانگ بود. گروه آزمایش زوج درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر شفقت را به صورت زوجی و حضوری به مدت 2 ماه در 15 جلسه 100 دقیقه‌ای هفته‌ای دوبار دریافت کردند. تحلیل داده‌ها با واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد زوج درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر شفقت، استحقاق و قلدری را کاهش و سازگاری با همسر را افزایش داد و تاثیر مداخله تداوم داشته است. بنابراین زوج درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر شفقت می ‌تواند جهت اصلاح روابط زناشویی مردان خودشیفته مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion-Focused Positive Couple Therapy on Entitlement, Bullying, and Marital Adjustment in Narcissistic Men

نویسندگان [English]

  • Sahar Haghighifard 1
  • Shahnaz Khaleghipour 2
  • Mohammad Zare Neyestanak 3
1 Ph.D. student Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
چکیده [English]

The current study aimed to determine the effectiveness of Compassion-Focused Positive Couple Therapy (CFPCT) on entitlement, bullying and compatibility in narcissistic men. The research's method was semi-experimental in comparison with a control with follow-up. The statistical population was men that came to a counseling center in east of Tehran in 2021, who showed narcissistic symptoms. 30 men who scored lower than others in compatibility with their spouses were selected and randomly assigned into one group of experimental and a control. The research tools were narcissistic personality of Iranian couple questionnaire, ‌bullying in marital relationships, questionnaire of compatibility with spouse, Maladaptive schemas questionnaire, CFPCT protocol. The experimental group received CFPCT as a couple and face-to-face for 2 months in 15 sessions of 100 minutes twice a week. The data were analyzed by repeated measurement analysis of variance test. The results showed that there was a significant difference in entitlement and bullying in marital relations and compatibility with the spouse in the experimental group in comparison with to the control one in the post-test phase, this effect continued in a one-month follow-up. Therefore CFPCT can be applied in counseling centers to improve the relationships of narcissistic spouses.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • compassion
  • entitlement
  • marital adjustment
  • positive therapy
اسنایدر،سی آر و لوپز، سی جی. (2015 ). روان شناسی مثبت نگر, علم توانمندی های انسان، ترجمه شهناز خالقی پور؛  سعید رحیمی(1401)اصفهان:  انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی نجف آباد. 1-676.    
بابایی گرمخانی، محسن؛ کسایی، عبدالرحیم؛ زهراکار، کیانوش و اسدپور, اسماعیل. (1398). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری. مشاوره و روان درمانی خانواده، 9 (2 )، 73- 92.  20.1001.1.22516654.1398.9.2.4.0 .
تیموری، زهره؛ مجتبایی ، مینا؛ و رضا زاده ، محمدرضا. ( 1400 ). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و درمان مبتنی بر شفقت خود بر تنظیم هیجان در زنان آسیب دیده از خیانت همسر. مجله علوم پزشکی گیلان، 2(30).130-143. 20.1001.1.23223065.1400.11.4.1.0.
خدمتی ، نسرین.(1399 ). بررسی نقش ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و خودشفقت ورزی در پیش بینی قلدری دانش آموزان دبیرستانی . رویش روان شناسی ، 9(2 )، 65-72 . ‎ 20.1001.1.2383353.1399.9.2.14.9.
داودوندی, مریم، نوابی نژاد, شکوه و ولی اله، فرزاد (1399). اثربخشی زوج درمانی هیجان-محور بر بهبود سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجها. فصلنامه خانواده و پژوهش,15(1)، 39-56 . 20.1001.1.26766728.1397.15.1.3.1.
رحیمی نژاد, عباس؛ رضازاده,رضا؛ قربانی, نیما ؛ درخشان.، مرضیه. (11398). ارتباط ابعاد سازش یافته و سازش نایافته خودشیفتگی با عشق: نقش واسطه‌ای بهوشیاری و خودمهارگری. مجله علوم روانشناختی18(84), 2247-2255.‎ 20.1001.1.17357462.1398.18.84.5.2.
عیسی نژاد، امید و علیزاده، زینب. (1399 ). اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای زوجی، فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1(11)، 67-85 . .10.22059/JAPR.2020.277483.643200
غیاثی, مهناز, مولوی, حسین, نشاط دوست, حمید طاهر, & صلواتی, مژگان. (1390). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران. دست‌آوردهای روان‌شناختی, 18(1), 93-118.
گل‌پرور، محسن و خبازیان، بیتا. (1394). رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب‌پذیر با قلدری (زورگویی) و سرمایه روان‌شناختی. روان شناسی بالینی و شخصیت، 13(2 ) ، 139-148. 10.22070/13.2.139
لسانی سمانه، شاهقلیان مهناز، سرافراز مهدی رضا، عبداللهی محمدحسین.(1400 ). پیش‌بینی نارسیسیزم آسیب‌شناختی بر اساس آسیب‌های دوران کودکی و به واسطۀ نقص در شفقت خود و احساس شرم. مجله علوم روانشناختی، 20 (97 )، 77-88 .  ‎ 20.1001.1.17357462.1400.20.97.6.3.
محمدشارونی، رضوان؛ حسین زاده تقوایی، مرجان؛ شکری؛ امید؛ دانش، عصمت و  برجعلی، احمد. (1398). مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی. روان سنجی 7(28 )171-149 .
 مرادحاصلی،نرگس، خلعتبری. جواد.(1400). مقایسه اثربخشی درمان مثبت‌نگر با درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی، بهزیستی، مسئولیت‌پذیری و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مطالعات اسلامی در حوزه سلامت4(3), 39-60.‎ 10.30483/2022.254249.1088.
Babaei, M., Kasaii, A., Zahrakar, K., & Asadpor, E. (2020). Effectiveness of compassion-focused group counseling on emotion regulation strategies and marital satisfaction of betrayal women with cyber infidelity. Family Counseling and Psychotherapy, 9(2), 73-92. (Text in Persian). https:// doi.org/ 20.1001.1.22516654.1398.9.2.4.0
Calvete, E., Fernández-González, L., González-Cabrera, J. M., & Gámez-Guadix, M. (2018). Continued bullying victimization in adolescents: Maladaptive Schemas as a Mediational Mechanism. Journal of Youth and Adolescence, 47(3), 650-660. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0677-5.
Chan, E. W. L., & Tan, H. J. R. (2022). Positive psychology couple schema therapy: A new model of couple therapy focusing on reigniting couple attraction via schema therapy and positive psychology. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities2(2), 61-69. https://doi.org/10.26407/2019jrtdd.1.24
Craig, C., Hiskey, S., & Spector, A. (2020). Compassion-focused therapy: a systematic review of its effectiveness and acceptability in clinical populations. Expert Review of Neurotherapeutics, 20(4), 385-400.https:// doi.org/ 10.1080/14737175.2020.1746184.
Davoudvandi, M., Navabinejad, P. D., & Farzad, P. D. (2018). The effectiveness of emotionally focused couple therapy in improving marital adjustment and couples’ intimacy. Quarterly Journal of Family and Research, 15(1),39-56. (Text in Persian). https://‏doi .org/20.1001.1.26766728.1397.15.1.3.1.
Isanejad,O & Alizade, Z. (2020). The Effectiveness of Couples Coping Enhancement Training (CCET) on Marital Adjustment and Marital Coping Strategies, Applied Psychological Research Quarterl ,11(1), 67-85. (Text in Persian). https://doi.org/10.22059/JAPR.2020.277483.643200.
Farrell, A. H., & Vaillancourt, T. (2019). Developmental pathways of perfectionism: Associations with bullying perpetration, peer victimization, and narcissism. Journal of Applied Developmental Psychology, 65(1), 101065. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101065.
Freis, S. D., & Hansen-Brown, A. A. (2021). Justifications of entitlement in grandiose and vulnerable narcissism: The roles of injustice and superiority. Personality and Individual Differences168, 110345.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110345
Ghiasi, M., Molavi, M., Neshatdost, H., & Salavati, M. (2011). The Factor Structure of Farsi Version of Young Schema Questionnaire-S3 in Two Groups in Tehran. Psychological Achievements, 18(1), 93-118, (Text in Persian). 
 Golparvar, M., & Khabazian, B. (2015). The Relationship between narcissistic personality and vulnerable attachment with bullying and psychological capital. Clinical Psychology and Personality, 13(2), 139-148. (Text in Persian). https://doi.org/ 10.22070/13.2.139.
Khedmati, N.(2020 ). The role of satisfying basic psychological needs and self-compassion inpredicting bullying in high school. Rooyesh-e-Ravanshenasi,9(2). 65-72. (Text in Persian).    https://doi.org/ 20.1001.1.2383353.1399.9.2.14.9.
Lessani S, Shahgholian M, Sarafraz M R, Abdollahi M H. (2021). Prediction of pathological narcissism based on childhood trauma with the mediating role of self-compassion deficit and shame. Journal of Psychological Science. 20(97), 77-88. (Text in Persian).  ‎ https://doi.org/20.1001.1.17357462.1400.20.97.6.3.
Mohamad Sharooni, R,. Hosein zade Taghvai ,M., Shokri, O., Danesh , E., BorjAli, A (2019 ). Psychometric Properties of the Farsi Version of the Narcissistic Personality Inventory among Iranian Couples: Factor Structure, Validity and Reliability. Psychometry, 7(28), 149-171. (Text in Persian).
Moradhaseli,T& Khalatbari.(2020). Comparison of the Effectiveness of Positive Psychotherapy and CompassionFocused Therapy in Promoting Self-Worth and Psychological Well-Being in Breast Cancer Patients. Razavi International Journal of Medicine,10(2),17-22. https://doi.org/10.30483/RIJM.2022.254249.1088.
Neff, K. D. (2022). Self-Compassion: Theory, Method, Research, and Intervention. Annual Review of Psychology, 74.193-218. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-032420-031047.
Parnell, K. J., & Hammer, J. H. (2018). Deciding on couple therapy: The role of masculinity in relationship help-seeking. Psychology of Men & Masculinity, 19(2),212. https://doi.org/10.1037/men0000098.
Rahiminezhad A, rezazadeh R, ghorbani N, derakhshan M. (2020). The relationship between adapted dimensions and unexplained compromise with love: the mediating role of self-care and self–control. Journal of Psychological Science, 18(84),2247-2255. (Text in Persian). https://doi.org/20.1001.1.17357462.1398.18.84.5.2.
Ruben, D. (2019). Chapter 4 - Mis-entitlement of thrill-seeking sexual assaults in individuals with unregulated urges (establishing operations). Behavioral Forensics,113-127. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819805-6.00004-X.
Snyder, C. R & Lopez, S, G. (2015). Positive Psychology, Translated by Khaleghipour S & Pordanjani Rahimi, S. New York Published by Oxford University Press, Inc.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 15-28. https://doi.org/10.2307/350547
Starbird, A. D., & Story, P. A. (2020). Consequences of childhood memories: Narcissism, malevolent, and benevolent childhood experiences. Child Abuse & Neglect108, 104656.‏ https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104656.
Teymori Z, Mojtabaei M, Rezazadeh SMR.(2021).Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy and Selfcompassion-based Therapy On Emotion Regulation In Women Affected by Infidelity. Journal of Guilan University of Medical Sciences; 30(2):130-143.(Text in Persian).  https://doi.org/ 20.1001.1.23223065.1400.11.4.1.0.
Williams, R., Casini, M. P., Moselli, M., Frattini, C., & Ronningstam, E. (2021). The road from pathological narcissism to suicidality in adolescence: An empirical study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9761.‏https://doi.org 10.3390/ijerph18189761.
Winter, F., Mander, J., Jarczok, M. N., Warth, M., Negi, L. T., Harrison, T. & Aguilar-Raab, C. (2022). Change Mechanism of Cognitively-Based Compassion Training for Couples with Depression: An Exploratory Empirical Investigation of Process Variables. Journal of Integrative and Complementary Medicine. 28(7):591-599. https://doi.org/ 10.1089/jicm.2022.0497.
Young, J.E. and Brown, G. (1990) Young Schema Questionnaire. Cognitive Therapy Center of New York, New York.
 Yan, Y., Wang, J., Yu, W., He, L., & Oei, T. P. (2018). Young Schema Questionnaire: Factorstructure and specificity in relation to anxiety in Chinese adolescents. Psychiatry investigation15(1), 41. https://doi.org/ 10.4306/pi.2018.15.1.41.
Zajenkowski, M., & Gignac, G. E. (2021). Narcissism and intelligence among couples: Why are narcissistic women perceived as intelligent by their romantic partners? Personality and Individual Differences172, 110579.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110579.