افزایش تعرفه پردازش مقالات

با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تعرفه پردازش مقالات به هشت میلیون ریال (معادل هشتصد هزار تومان) افزایش یافته است.

از سال 1403 تعرفه پردازش مقالات در نشریه به شرح زیر می باشد:

  • بررسی اولیه مقاله دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان)
  • پذیرش مقاله پنج میلیون و پانصد هزار ریال (پانصد و پنجاه هزار تومان)

*کلیه مقالاتی که از سال اینده ارسال و یا در سال اینده پذیرش نهایی را دریافت خواهند کرد مشمول این افزایش هزینه خواهند شد.