رابطة سبک‌های والدینی و نشانه‌های افسردگی با میانجی‌گری انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روان شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطة سبک‌های والدینی و نشانه‌های افسردگی با میانجی‌گری انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی نوجوانان انجام شد. روش این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعة آماری را کلیة نوجوانان شهر کرمانشاه تشکیل داد. تعداد 308 نوجوان به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه‌های افسردگی کواکس، شیوه‌های فرزند پروری بامریند و اجتناب و همجوشی بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد سبک‌ والدینی مقتدرانه دارای اثر مستقیم بر نشانه‌های افسردگی بود؛ اما سبک‌های والدینی مستبدانه و سهل گیرانه بر نشانه‌های افسردگی اثر مستقیم نداشت. سبک‌های والدینی مستبدانه و سهل گیرانه دارای اثر مستقیم بر انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی بود؛ اما سبک‌ والدینی مقتدرانه بر انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی اثر مستقیم نداشت. همچنین انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی دارای اثر مستقیم بر نشانه‌های افسردگی بود. نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که فقط سبک‌های والدینی مستبدانه و سهل گیرانه با میانجی‌گری انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی بر نشانه‌های افسردگی معنادار بود. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که رابطة بین سبک‌های والدینی، انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی و نشانه‌های افسردگی در مداخله‌های مرتبط با سلامت روانی نوجوانان موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parenting Styles and Adolescents Depression Symptoms with the Mediation of Psychological Inflexibility

نویسندگان [English]

  • Ali Rahimi 1
  • Asie Moradi 2
  • Jahangir Karami 3
1 Master of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between parenting styles and adolescent’s depression symptoms, with psychological inflexibility as a mediator. The research method was descriptive correlational. The statistical population consisted of all teenagers of Kermanshah city. 308 teenagers were selected by cluster random sampling. The instruments used included the Kovacs Depression Questionnaires, Baumrind Parenting Styles, and measures of avoidance and fusion. To analyze the data Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) were conducted. The results indicated that the authoritarian parenting style was directly associated with depression symptoms, while authoritative and permissive parenting styles were indirectly linked to depression symptoms through psychological inflexibility. Additionally, psychological inflexibility was found to have a direct influence on depression symptoms. Further analysis revealed a significant relationship between authoritative and permissive parenting styles and depression symptoms, mediated by psychological inflexibility. Based on these findings, it is recommended that the relationship between parenting styles, psychological inflexibility, and depression symptoms be considered in interventions targeting adolescent mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression symptoms
  • parenting styles
  • psychological inflexibility
اسفندیاری، غلامرضا. (1374) بررسی شیوه‌های فرزند پروری مادران کودکان مبتلابه اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر اختلال رفتاری کودکان. پایان‌نامه. فوق‌لیسانس، انیسیتو روانپزشکی تهران.
دهشیری، غلامرضا؛ نجفی، محمود؛ شیخی، منصوره؛ حبیبی‌عسگرآباد، مجتبی. (1388). بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI). فصلنامه خانواده پژوهی، 5(2)،177-159.
شعبانی، محمدجواد، محسن آبادی، حمید؛ زنجانی، زهرا. (1397). ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 28(164)، 91-101.
عطارد، نسترن؛ نریمانی، محمد؛ صادقی، گودرز؛ محمودعلیلو، مجید؛ عطادخت، اکبر. (1398). مقایسه مؤلفه‌های انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(2)، 121-132.
کریمی، النا؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی، چنگیز. (1398). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر خود انتقادگری و اجتناب شناختی رفتاری در نوجوانان افسرده. روان‌شناسی بالینی، 11(4), 23-32. https://doi.10.22075/jcp.2020.18969.1752
Arslan, G. Yıldırım, M. Tanhan, A., Buluş, M., & Allen, K. A. (2021). Coronavirus stress, optimism-pessimism, psychological inflexibility, and psychological health: Psychometric properties of the Coronavirus Stress Measure. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 2423-2439. https://doi.10.1007/s11469-020-00337-6
Atard, N., Narimani, M., Sadeghi, G., Mahmoud Alilou, M., and Atadakht, A. (2018). Comparing the components of psychological inflexibility in students with major depressive disorder, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and normal students of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017: A descriptive study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 18(2), 121-132. (Text in persian)
Basharpoor, S., Ahmadi, S., Molavi, P., & Heidari, F. (2021). Comparing the absolute power of brain waves in the frontal area among people with major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder and normal. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 9(3), 45-54. ‌ https://doi10.22059/japr.2022.327785.643925
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1p2), 1. https://doi.org/10.1037/h0030372
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. The Journal Of Early Adolescence, 11(1), 56-95.‏ https://doi.org/10.1177/0272431691111004
Baumrind, D. (2012). Differentiating between confrontive and coercive kinds of parental power-assertive disciplinary practices. Human Development, 55(2), 35-51. https://doi.org/10.1159/000337962
Bibi, A., Hayat, R., Hayat, N., Zulfiqar, S., Shafique, N., & Khalid, M. A. (2021). Impact of parenting styles on psychological flexibility among adolescents of Pakistan: A cross-sectional study. Child and Adolescent Social Work Journal, 39(1), 313–322. https://doi.org/10.1007/s10560-021-00754-z
Bowen M., Kerr M. E. (2009). Family Evaluation. New York, NY: WW Norton and Company.
Buri, J. R. (1991). Parental authority questionnaire. Journal of personality assessment, 57(1), 110-119.‏https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5701_13
Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with Amos: Basic Concepts, Applications, and Programming (2nd ed). New York: Taylor and Francis Group.
Chou, W. P., Yen, C. F., & Liu, T. L. (2018). Predicting effects of psychological inflexibility/experiential avoidance and stress coping strategies for internet addiction, significant depression, and suicidality in college students: a prospective study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(4), 788. https://doi.org/10.3390/ijerph15040788
Dalsgaard, S., Thorsteinsson, E., Trabjerg, B. B., Schullehner, J., Plana-Ripoll, O., Brikell, I., ... & Pedersen, C. B. (2020). Incidence rates and cumulative incidences of the full spectrum of diagnosed mental disorders in childhood and adolescence. JAMA Psychiatry, 77(2), 155-164. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.3523
Deshiri, G., Najafi, M., Sheikhi, M. and Habibi-Asgarabad, M. (1388). A preliminary investigation of the psychometric properties of the Children's Depression Inventory (CDI). Family Research Quarterly, 5(2), 177-159. (Text in persian)
Esfandiari, GH (1374) Investigating parenting practices of mothers of children with behavioral disorders and mothers of normal children and the effect of mothers' education on children's behavioral disorders. Thesis. Master's degree, Institute of Psychiatry, Tehran. (Text in persian).
Fatima, Z., Kaur, B., Kamran, T., & Aftab, R. (2021). Relationship between grit and parenting style of mother among rural adolescents of Indian Origin. https://doi.org/10.20944/preprints202105.0732.v1.
Flujas-Contreras, J. M., & Gómez, I. (2018). Improving flexible parenting with acceptance and commitment therapy: A case study. Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 29-35.‏ https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.02.006
Fonseca, A., Moreira, H., & Canavarro, M. C. (2020). Uncovering the links between parenting stress and parenting styles: The role of psychological flexibility within parenting and global psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 59-67. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.08.004
Greco, L. A., Lambert, W., & Baer, R. A. (2008). Psychological inflexibility in childhood and adolescence: Development and evaluation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Psychological Assessment, 20(2), 93-102. https://doi.org/10.1037/1040-3590.20.2.93
Grusec, J. E., & Davidov, M. (2010). Integrating different perspectives on socialization theory and research: A domain‐specific approach. Child Development, 81(3), 687-709.‏ DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01426.x
Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103(2), 265. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.265
Hayes S. C., Strosahl K. D., Wilson K. G. (2011). Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change. New York, NY: Guilford Press.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.
Karimi, A., Mohammadi, N. and Rahimi, C. (2018). The effectiveness of group training based on self-compassion on self-criticism and cognitive behavioral avoidance in depressed adolescents. Clinical Psychology, 11(4), 23-32. (Text in persian)
Keijser, R., Olofsdotter, S., Nilsson, K. W., & Åslund, C. (2020). The influence of parenting styles and parental depression on adolescent depressive symptoms: A cross-sectional and longitudinal approach. Mental Health & Prevention, 20, 200193. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2020.200193
Kovacs, M. (1985). The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 21(4), 995-998. https://doi.org/10.1037/t00788-000
Liu, G., Fang, L., Pan, Y., & Zhang, D. (2019). Media multitasking and adolescents' sleep quality: The role of emotional-behavioral problems and psychological suzhi. Children and Youth Services Review, 100, 415-421. ‏ https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.03.026
Oppo, A., Schweiger, M., Ristallo, A., Presti, G., Pergolizzi, F., & Moderato, P. (2019). Mindfulness skills and psychological inflexibility: Two useful tools for a clinical assessment for adolescents with internalizing behaviors. Journal of Child And Family Studies, 28(12), 3569-3580.‌ https://doi.org/10.1007/s10826-019-01539-w
Peltz, J. S., Rogge, R. D., Bodenlos, J. S., Kingery, J. N., & Pigeon, W. R. (2020). Changes in psychological inflexibility as a potential mediator of longitudinal links between college students’ sleep problems and depressive symptoms. Journal of Contextual Behavioral Science, 15, 110-122. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.12.003
Peng, B., Hu, N., Yu, H., Xiao, H., & Luo, J. (2021). Parenting style and adolescent mental health: The chain mediating effects of self-esteem and psychological inflexibility. Frontiers In Psychology, 12, 738170. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.738170
Pinquart, M., & Kauser, R. (2018). Do the associations of parenting styles with behavior problems and academic achievement vary by culture? Results from a meta-analysis. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 24(1), 75. https://doi.org/10.1037/cdp0000149
Prativa, S., & Deeba, F. (2019). Relationship between parenting styles and depression in adolescents. Dhaka University Journal of Biological Sciences, 28(1), 49-59. DOI:10.3329/dujbs.v 28i1.46492
Rice, F., Riglin, L., Lomax, T., Souter, E., Potter, R., Smith, D. J., ... & Thapar, A. (2019). Adolescent and adult differences in major depression symptom profiles. Journal of Affective Disorders, 243, 175-181.‏ https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.015
Rohner R. P., Lansford J. E. (2017). Deep structure of the human affectional system: introduction to interpersonal acceptance–rejection theory. J. Family Theory Rev. 9, 426–440. https://doi.org/10.1111/jftr.12219
Romero-Acosta, K., Gómez-de-Regil, L., Lowe, G. A., Lipps, G. E., & Gibson, R. C. (2021). Parenting styles, anxiety and depressive symptoms in child/adolescent. International Journal of Psychological Research, 14(1), 12-32. https://doi.org/10.21500/20112084.4704
Ruiz-Hernández, J. A., Moral-Zafra, E., Llor-Esteban, B., & Jiménez-Barbero, J. A. (2019). Influence of parental styles and other psychosocial variables on the development of externalizing behaviors in adolescents: a sytematic review. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 11(1), 9-21. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a11
Ruvalcaba-Romero, N. A., Gallegos-Guajardo, J., Caballo, V. E., & Villegas-Guinea, D. (2016). Prácticas parentales e indicadores de salud mental en adolescentes. Psicología Desde El Caribe, 33(3), 223-236.‏ https://doi.org/10.14482/psdc.33.3.7378
Shabani, M. J; Mohsenabadi, H. and Zanjani, Z. (2017). Psychometric properties of the Farsi version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Adolescents (AFQ-Y). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (University Letter), 28(164), 91-101. (Text in persian)
Shorey, S., Ng, E. D., & Wong, C. H. (2022). Global prevalence of depression and elevated depressive symptoms among adolescents: A systematic review and meta‐analysis. British Journal of Clinical Psychology, 61(2), 287-305. https://doi.org/10.1111/bjc.12333
Williams, K. E., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. (2012). Inflexible parents, inflexible kids: A 6-year longitudinal study of parenting style and the development of psychological flexibility in adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 41, 1053-1066.‏ https://doi.org/10.1007/s10964-012-9744-0
World Health Organization. (2020). New WHO guidelines on promoting mental health among adolescents. https://www.who.int/news/item
Zettle, R. D., Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Biglan, A. (Eds.). (2016). The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science. Wiley Blackwell.
Zhang, C.-Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P.-K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: A contextually-driven approach. Frontiers in Psychology, 8, Article 2350. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02350