دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 70، خرداد 1402، صفحه 1-133