اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سطوح خودانتقادی و افکار خودکشی در نوجوانان دارای خودزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی‌، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر سطوح خودانتقادی و افکار خودکشی در نوجوانان دارای خودزنی صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود‌ که با طرح­ پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل نوجوانان پسر در دامنة سنی 13 تا 18 ساله شهر اردبیل در نیمة دوم سال 1400 بود. نمونة پژوهش شامل 30 نوجوان بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در 2 گروه درمان پذیرش و تعهد (15 نوجوان) و گروه کنترل (15 نوجوان) به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس سطوح خودانتقادی تامپسون و زوروف و پرسشنامة افکار خودکشی بک استفاده شد. برای گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه­ای درمان پذیرش و تعهد ارائه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری صورت گرفت. نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر کاهش خودانتقادی مقایسه­ای، خودانتقادی درونی و افکار خودکشی نوجوانان دارای خودزنی تأثیرگذار است. براین اساس درمان پذیرش و تعهد می­تواند میزان سطوح خودانتقادی و افکار خودکشی در نوجوانان دارای خودزنی را کاهش دهد. بنابراین مشاوران و درمانگران می­توانند از روش درمانی مذکور برای کاهش سطوح خودانتقادی و افکار خودکشی نوجوانان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Levels of Self-Criticism and Suicidal Thoughts in Adolescents with Self-Harm

نویسندگان [English]

  • Bahram Parsa 1
  • Saeed Ariapooran 2
  • Sayed Abbas Haghayegh 3
  • Maryam Ghorbani 4
1 Ph.D. Student in Psychology, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanistic Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to examine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on levels of self-criticism and suicidal ideations in adolescents with self-harm. The research method was semi-experimental which was carried out with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the research included male adolescents in the age range of 13-18 years in Ardabil city in the second half of 2022. The research sample consisted of­ 30 adolescents who were selected by the purposeful sampling method and randomly replaced in experimental (15 adolescents) and control groups­ (15 adolescents). The self-criticism level scale of Thompson and Zoroff and the Beck suicidal ideation questionnaire were used to collect data. For the experimental group, eight 90-minute sessions of ACT were performed. Data analysis were done with the multivariate analysis of covariance test. Based on the findings, ACT was effective on comparative self-criticism, internal self-criticism, and suicidal ideations in adolescents with self-mutilation. Therefore, according to the results, ACT can reduce the levels of self-criticism and suicidal ideations in adolescents with self-mutilation. Therefore, counselors and therapists can use the mentioned treatment method to reduce the levels of self-criticism and suicidal ideations of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACT
  • adolescents
  • self-mutilation
  • self-criticism
  • suicidal ideations
آقازاده، سولماز و نظری، راضیه (1398). خود ادراکی اجتماعی و سطوح خودانتقادی در دختران نوجوان دارای خودزنی. هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، ایران. https://civilica.com/doc/982040
ایزکیان، ساره؛ میرزاییان، بهرام و حسینی، سیدحمزه (1397). بررسی شیوع خود جرحی بدون خودکشی در نوجوانان و جوانان ایرانی. تعالی بالینی، ۸ (۲): ۱۴-۲۵. http://ce.mazums.ac.ir/article-1-395-en.html
بهادری خسروشاهی، جعفر. (1396). تأثیر آموزش پذیرش و تعهد بر خودانتقادی و شایستگی در دانش­آموزان دارای تجربه خودآزاری. پژوهش­­های تربیتی، 34، 33-18. http://erj.khu.ac.ir/article-1-269-fa.html
حاج اکبری، الهام و عباسی، قدرت الله (1400). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم درونی‌شده و ترس از شکست دانش‌آموزان دختر. رویش روان‌شناسی، ۱۰ (۴): 133-142. doi:20.1001.1.2383353.1400.10.4.16.2
دلاور، علی (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ هفدهم، تهران: نشر رشد.
شجاعی­زند، نجمه؛ شهریاری احمدی، منصوره و کوشکی، شیرین (1397). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و افکار خودکشی در آتش­نشانان حادثه پلاسکو. دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام، ایران.  https://civilica.com/doc/797436
شاره، حسین و رباطی، زهرا (1400). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی، افکار خودکشی، افسردگی و ناامیدی در سربازان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۲۷ (۴): ۴۲7-412. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-3095-fa.html
شفیعی نژاد، مجتبی؛ زارع شاه آبادی، اکبر؛ محمدی، زهرا و آزادواری، الناز (1401). واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی. نشریه روانشناسی، 1-29. http://risi.ihss.ac.ir/Article/37253
علی­بابائی، گلناز؛ عطادخت، اکبر و میکائیلی، نیلوفر (1389). بررسی میزان شیوع افکار خودکشی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان نقده. دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، اردبیل.  https://civilica.com/doc/1035527
قربانی، نیما و موسوی، اشرف (1385). خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان. مطالعات روان‌شناختی، 2 (3-4): 75-91.  doi: 10.22051/psy.2006.1688
ملکی، بهرام (1397). نقش عزت­ نفس آشکار و ناآشکار در پیش­بینی نشانگان افسردگی، افکارخودکشی و احساس تنهایی. مطالعات روان­شناختی، 14(4): 91-106. doi: 10.22051/psy.2019.20693.1660
Aghazadeh, S., and Nazari, R. (2018). Social self-perception and levels of self-criticism in teenage girls with self-mutilation.­­ The 7th Congress of the Iranian Psychological Association, Tehran, Iran. [Text in Persian]. https://civilica.com/doc/982040.
Ali Babaei, G., Atadekht, A., and Mikaili, N. (2018). Investigating the prevalence of suicidal thoughts in female high school students of Naghdeh city. The Second National Conference of Social Harms, Ardabil. [Text in Persian]. https://civilica.com/doc/1035527.           
Aydin, Y., & Aydin, G. (2020). Acceptance and commitment therapy based psychoeducation group for test anxiety: A case study of senior high school students. Pamukkale University Journal of Education, 50, 180-200. doi: 10.9779/pauefd.584565.
Bahadri Khosroshahi, J. (2016). The effect of teaching acceptance and commitment on self-criticism and competence in students with self-harm experience. Educational Research, 34, 18-33. [Text in Persian]. http://erj.khu.ac.ir/article-1-269-fa.html
Beatriz, A. B., Bauer, A. M., & Maruyama, J. M. (2020). Factors associated with risk behaviors in adolescence: a systematic review. Revista Brasileira de Psiquiatria, 43(11), 542-551. doi: 10.1590/1516-4446-2019-0835.
Blatt, S. J., Zuroff, D. C., Lance, L., Hawley, L. L., & Auerbach, J. S. (2010). Predictors of sustained therapeutic change. Psychotherapy Research, 20, 37-54. doi: 10.1080/10503300903121080.
Bloch, M. H. (2016). Editorial: Reducing adolescent suicide. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(7), 773–774. doi: 10.1111/jcpp.12585.
Burton , N. W., Myfanwy, M., Shanchita, R. K., & Asaduzzama, K. (2019). Suicidal ideation, suicide planning, and suicide attempts among adolescents in 59 low-income and middle-income countries: a population-based study. The Lancet Child & Adolescent Health. 3(4), 223-233. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30403-6.
Cao, J., Sun, P., Zhang, L., Chen, X., Gui, W., Ou, A., & Ma, L. (2022). Effects of acceptance and commitment therapy on self-management skills and psychological resilience of young and middle-aged patients underwent percutaneous transluminal coronary intervention for primary myocardial infarction: A pilot study. Trials, 23(1), 1-8. doi: 10.1186/s13063-021-05923-0.
Delavare, A. (2016). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. 17th edition; Tehran: Rushd Publishing House. [Text in Persian].
Donath, C., Bergmann, M., Kliem, S., & Thomas, H. (2019). Epidemiology of suicidal ideation, suicide attempts and direct self-injurious behavior in adolescents with a migration background: A representative study. Biomedcentral Pediatrics, 19(48), 6210-6218. doi: 10.1186/s12887-019-1404-z.
Esposito, C., Dragone, M., Affuso, G., Amodeo, A. L., & Bacchini, D. (2022). Prevalence of engagement and frequency of non-suicidal self-injury behaviors in adolescence: An investigation of the longitudinal course and the role of temperamental effortful control. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-16. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02083-7.
Feyzolahi, S., Narimani, M., and Mousazadeh, T. (2021). The effectiveness of commitment and acceptance therapy on suicidal thoughts, self-disclosure and cognitive regulation of emotion in women with suicidal thoughts. Development of Psychology, 10(2), 69-80. [Text in Persian]. doi: ‎ 20.1001.1.2383353.1400.10.2.12.4.
Ghadam, H. S. H., Rahnejat, A. M., Taghva, A., Ebrahimi, M. R., Donyavi, V., & Ghasemzadeh, M. R. (2020). Effectiveness of acceptance and commitment therapy in reducing symptoms of anxiety, depression, and suicidal ideation in iranian veterans referred to a military psychiatric hospital. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-54602/v1.
Ghorbani, N., and Mousavi, A. (2006). Self-knowledge, self-criticism and mental health. Psychological Studies, 2(3-4), 75-91. [Text in Persian]. doi: 10.22051/psy.2006.1688.
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 335-973. https://doi.org/10.1002/cpp.507
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41. doi:10.1111/bjc.12043.
Hayes S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behaviour Therapy, 44(2), 98-180. doi: 10.1016/j.beth.2009.08.002.
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experimental approach to behavior change. NewYork: Guilford Press.
Haj Akbari, I., and Abbasi, Q. (2021). Effectiveness of acceptance and commitment-based group therapy on internalized shame and fear of failure in female students. Development of  Psychology, 10(4), 133-142. [Text in Persian]. doi: 20.1001.1.2383353.1400.10.4.16.2
Itzhaky, L., Shahar, G., Stein, D., & Fennig, S. (2015). In eating-disordered inpatient adolescents, self-criticismpredicts nonsuicidal self-injury. Suicide and Life-Threatening Behavior, 46(4), 385-97. doi: 10.1111/sltb.12223.
Izekian, S., Mirzaian, B., and Hosseini, S. H. (2017). Investigating the prevalence of self-injury without suicide in iranian teenagers and young adults. Clinical Excellence, 8(2), 14-25. [Text in Persian]. http://ce.mazums.ac.ir/article-1-395-en.html
Jamali, S., Najafi, M., Qureshi, F., and Rahimian, I. (2021). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on suicidal thoughts and psychological flexibility of bipolar disorder patients. Psychological Studies, 17(62), 7-22. [Text in Persian]. doi.org/10.22037/ijabs.v4i4.19022
Jang, K.L., Paris, J., Zweig-Frank, H., & Livesley, W.J. (1998). Twin study of dissociative experience. The Journal of Nervous and Mental Disease, 186(6), 345 doi: 10.1097/00005053-199806000-00004 .
Large, M., Amy, C., & Catherine, M. (2020). Is suicidal behaviour a stronger predictor of later suicide than suicidal ideation? A systematic review and meta-analysis. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 55(3), 1473–81. doi: 10.1177/0004867420931161.
Li, Z., Li, Y., Guo, L., Li, M., & Yang, K. (2021). Effectiveness of acceptance and commitment therapy for mental illness in cancer patients: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. International  journal of  clinical  practice, 75(6), e13982. doi: 10.1111/ijcp.13982
Maleki, B. (2018). The role of implicit and explicit self-esteem in predicting depression syndromes, suicidal ideation and loneliness. Psychological Studies, 14(4), 91-106. [Text in Persian]. doi: 10.22051/psy.2019.20693.1660.
Marcin, S., Irena, L., & David, L. (2022). The complex relationships between dependency and self-criticism and suicidal behavior and ideation in early adulthood. Personality and Individual Differences, 19(8), 1674–1681. doi:10.1016/j.paid.2022.111806
Maslowsky, J., Owotomo, O., Huntley, D., & Keating, D. (2019). Adolescent risk behavior: Differentiating reasoned and reactive risk-taking. Journal of Youth and Adolescence, 48(2), 243-255. doi: 10.1007/s10964-018-0978-3.
Mc Kay, D., Kulchycky, S., & Danyko, S. (2000). Borderline personality and obsessive-compulsive symptoms. Journal of Personality Disorders, 14, 57-63. doi: 10.1521/pedi.2000.14.1.57.
Morgan, C., Webb, R. T., & Carr, M. J. (2017). Incidence, clinical management and mortality risk following self-harm among children and adolescents: Cohort study in primary care. British Medical Jounal, 359, 43-51. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4351.
Muehlenkamp, J. J. (2005). Self-injurious behavior as a separate clinical syndrome. American Journal of Orthopsychiatry, 75, 324-33. doi: 10.1037/0002-9432.75.2.324.
Rajabi, G. R., & Abbasi, G. (2011). Investigating the relationship between self-criticism, social anxiety and fear of failure with timidity in students. Clinical Psychology and Counseling Studies, 1(2), 82-171. https://doi.org/10.22034/jmep.2021.290716.1059.
Saab, M. M., Murphy, M., Meehan, E., Dillon, C. B., O’Connell, S., Hegarty, J., & O’Donovan, A. (2022). Suicide and self-harm risk assessment: A systematic review of prospective research. Archives of Suicide Research, 26(4), 1645-1665. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34193026.
Sadri Damirchi, E., & Samadifard, H. R. (2018). The role of irrational beliefs, mindfulness and cognitive avoidance in the prediction of suicidal thoughts in soldiers. Journal of Military Medicine, 20(4), 8-431. [Text in Persian].
Share, H., and Robati, Z. (2021). The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on cognitive flexibility, suicidal thoughts, depression and hopelessness in soldiers. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 27(4), 412-427. [Text in Persian]. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-3095-fa.html.
Shafie Nejad, M., Zare Shahabadi, A., Mohammadi, Z., Azadvari, E. (2022). Analyzing the role of family factors in suicide attempts. Journal of Psychology, 1-29. [Text in Persian].  http://risi.ihss.ac.ir/Article/37253.
Shojai Zand, N., Shahriari A., Mansour, A., and Kushki, S. (2017). The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on death anxiety and suicidal thoughts in Plasco firemen. The Second Scientific Research Conference on New Approaches in Iranian Humanities, Ilam, Iran. [Text in Persian]. https://civilica.com/doc/797436.
Susan C. C., Bianca, C., Akseer, N., Zasowski, C., Peter, S., & Zulfiqar, A. (2020). Suicidal behaviours among adolescents from 90 countries: A pooled analysis of the global school-based student health survey. Biomedcentral Public Health, 20(1102), 352-364. doi:10.1186/s12889-020-09209-z.
Thampson, R., & Zuroff, D. C. (2004). The levels of self-criticism scale: Comparative self-criticism and internalized self-criticism. Personality and Individual Differences, 36, 419-430. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00106-5.
Tormoen, A., Myhre, M., Walby, F., Groholt, T., & Rossow, I. (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health, 30(4), 688-692. doi: 10.1093/eurpub/ckaa042.
Vente, T., Daley, M., Killmeyer, E., & Grubb, L. (2020). Association of social media use and high-risk behaviors in adolescents: Cross-sectional study (Preprint). JMIR Pediatrics and Parenting, 3(1), 62-74. doi: 10.2196/18043.
Wrath, A. J., & Adams, G. C. (2018). Self-injurious behaviors and adult attachment: A review of the literature. Archives  of Suicide Research, 1-24. doi: 10.1080/13811118.2018.1486251.
Wheeler, J., Dudas, K., & Brooks, G. (2021). Anxiety and mindfulness exercise in healthcare simulation
prebriefing. Clinical Simulation in Nursing, 59, 61-66. doi.org/10.1016/j.ecns.2021.05.008.
Yamaguchi, A., & Kim, M. S. (2013). Effects of self-criticism and its relationship with depression across cultures. International Journal of Psychological Studies, 5(1), 74-81. doi:10.5539/ijps.v5n1p1.
You, J., & Lin, M. P. (2015). Predicting suicide attempts by time varying frequency of nonsuicidal self-injury among Chinese community adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(3), 24-33. doi: 10.1037/a0039055.
Zelkowitz, R. L., David, A., & Cole, A. (2018). Self-criticism as a transdiagnostic process in nonsuicidal self-injury and disordered eating: Systematic review and meta-analysis. Suicide and Life-Threatening Behavior, 49(1), 27-310. doi: 10.1111/sltb.12436.