هزینه

هزینه پردازش مقاله در این نشریه، 8.000.000ریال است که 2.500.000 ریال، هزینه بررسی اولیه و  5.500.000 ریال هزینه پذیرش نهایی از نویسندگان دریافت می‌شود.

 نویسندگان محترم خواهشمند است به منظور واریز هزینۀ داوری و  چاپ مقاله، با ورود به پروندۀ مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله به صورت آنلاین در هر مرحله واریز گردد. 

 بدیهی است تأخیر در پرداخت، در گام اول منجر به تأخیر در ارسال به داوران و در گام بعدی سبب حذف از فرایند پذیرش مقاله خواهد شد.