هزینه

هزینه چاپ مقاله در این نشریه، 3.000.000ریال است که 1.500.000 ریال، پیش از ارسال به داوری و  1.500.000 ریال پیش از پذیرش چاپ مقاله از نویسندگان دریافت می‌شود.

 نویسندگان محترم خواهشمند است به منظور واریز هزینۀ داوری و  چاپ مقاله، با ورود به پروندۀ مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله به صورت آن لاین در هر مرحله مبلغ 150000 تومان واریز گردد. 

 بدیهی است تأخیر در پرداخت، در گام اول منجر به تأخیر در ارسال به داوران و در گام بعدی سبب حذف از فرایند پذیرش مقاله خواهد شد.