اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر النی جی هپیدو

روانشناسی روانشناس ، محقق ، مرکز درد مایکل DeGroote ، دانشیار (PT) گروه روانپزشکی و علوم اعصاب رفتاری

www.researchgate.net/profile/Eleni_Hapidou
hapidouyahoo.com
0000-0002-5620-5596

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلام‌علی افروز

روانشناسی استاد ممتاز دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

دکتر محمدعلی بشارت

روان شناسی استاد دانشگاه تهران

besharatut.ac.ir
ORCID:0000-0003-2571

دکتر احمد به پژوه

استاد دانشگاه تهران

ahmad.behpajoohgmail.com

دکتر بهروز بیرشک

روان شناسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

birashkams.ac.ir

دکتر مهرانگیز پیوسته گر

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

mpaivastegaralzahra.ac.ir

دکتر روشنک خدابخش

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراء

edpsy.alzahra.ac.ir/page-OlomTarbiati/fa/6/form/pId15697
rkhodabakhshalzahra.ac.ir
0000-0002-2077-8843

دکتر زهره خسروی

روان شناسی استاد دانشگاه الزهراس

zohreh_khosraviyahoo.com

دکتر عصمت دانش

استاد دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/danesh
esmat_daneshyahoo.com

دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/mehrinejad
a.mehrinejadalzahra.ac.ir
0000-0001-6584-8211

دکتر کیانوش هاشمیان

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراس

drhashemianyahoo.com
0000-0003-2303-0053

دکتر سیده‌ منور یزدی

روان شناسی استاد دانشگاه الزهراس

smyazdialzahra.ac.ir
0000-0002-8112-3816

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

روان شناسی استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~m-mehrabi
m.honarmandscu.ac.ir
0000-0001-8294-1354

دکتر چنگیز رحیمی

روان شناسی استاد تمام دانشگاه شیراز

crahimihotmail.com
0000-0002-7180-364X

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان

روان شناسی تحولی، روان درمانگری، روان پریشی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir
aghamohammadianum.ac.ir
0000-0002-4926-5347

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

روان شناسی استاد تمام دانشگاه تبریز

psychology.tabrizu.ac.ir/fa/page/5978/
babapourjyahoo.com
0000-0001-9163-6386

دکتر سجاد بشرپور

روان شناسی عمومی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=383
basharpoor_sajjaduma.ac.ir
0000-0002-2920-2605

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر سوسن سیف

روان شناسی استاد دانشگاه الزهراس

soosanseif2000yahoo.com

دکتر حسن احدی

روان شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

drahadi1yahoo.com

دکتر شکوه‌السادات بنی‌جمالی

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراس

drbanijamaliyahoo.com

دکتر هادی بهرامی

روان شناسی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

pro.bahramiyahoo.com

دکتر زهرا درویزه

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراس

darvizehalzahra.ac.ir

دبیر اجرایی

فاطمه وزیری

دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

vaziri.journalsgmail.com
0000-0001-5902-4523