اعضای گروه دبیران

سردبیر

دکتر سیده منور یزدی

روان شناسی استاد تمام، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

smyazdialzahra.ac.ir
0000-0002-8112-3816

h-index: 11  

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/mehrinejad
a.mehrinejadalzahra.ac.ir
0000-0001-6584-8211

اعضای گروه دبیران بین المللی

دکتر النی جی هپیدو

روانشناسی روانشناس ، محقق ، مرکز درد مایکل DeGroote ، دانشیار (PT) گروه روانپزشکی و علوم اعصاب رفتاری

www.researchgate.net/profile/Eleni_Hapidou
hapidouyahoo.com
0000-0002-5620-5596

اعضای گروه دبیران

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

روان شناسی تحولی، روان درمانگری، روان پریشی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir
aghamohammadianum.ac.ir
0000-0002-4926-5347

دکتر غلام‌علی افروز

کودکان استثنایی استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~afrooz
afroozut.ac.ir
0000-0001-8118-9332

h-index: 14  

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

روان شناسی عمومی استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

psychology.tabrizu.ac.ir/fa/page/5978/
babapourjyahoo.com
0000-0001-9163-6386

دکتر محمدعلی بشارت

روان شناسی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~besharat
besharatut.ac.ir
ORCID:0000-0003-2571

h-index: 41  

دکتر سجاد بشرپور

روان شناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=383
basharpoor_sajjaduma.ac.ir
0000-0002-2920-2605

h-index: 14  

دکتر احمد به پژوه

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~behpajooh
behpajoohut.ac.ir
0000-0002-0843-8942

h-index: 12  

دکتر بهروز بیرشک

روان شناسی عمومی دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

birashk.ir/
birashkams.ac.ir
0000-0003-0126-2291

h-index: 17  

دکتر مهرانگیز پیوسته گر

روان شناسی عمومی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

mpaivastegaralzahra.ac.ir
0000-0003-3246-0186

h-index: 6  

دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی

روان شناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

edpsy.alzahra.ac.ir/page-OlomTarbiati/fa/6/form/pId15697
rkhodabakhshalzahra.ac.ir
0000-0002-2077-8843

h-index: 6  

دکتر زهره خسروی

روان شناسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

z.khosravialzahra.ac.ir
0000-0002-0280-2029

h-index: 12  

دکتر عصمت دانش

روان‌شناسی بالینی استاد بازنشسته، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons.com/researcher/3118021/esmat-danes
e-daneshsbu.ac.ir
0000-0003-1993-4869

h-index: 11  

دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی

روان شناسی بالینی استاد تمام ، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~chrahimi
crahimihotmail.com
0000-0002-7180-364X

دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

روانشناسی و کودکان استثنائی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/mehrinejad
a.mehrinejadalzahra.ac.ir
0000-0001-6584-8211

دکتر کیانوش هاشمیان

روان شناسی دانشیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

drhashemianyahoo.com
0000-0003-2303-0053

دکتر سیده‌ منور یزدی

روان شناسی بالینی استاد تمام، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/cv/ravan/yazdi93.pdf
smyazdialzahra.ac.ir
0000-0002-8112-3816

h-index: 11  

اعضای گروه دبیران پیشین

دکتر سوسن سیف

روان شناسی استاد دانشگاه الزهراس

soosanseif2000yahoo.com

دکتر حسن احدی

روان شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

drahadi1yahoo.com

دکتر شکوه‌السادات بنی‌جمالی

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراس

drbanijamaliyahoo.com

دکتر هادی بهرامی

روان شناسی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

pro.bahramiyahoo.com

دکتر زهرا درویزه

روان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراس

darvizehalzahra.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه وزیری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

vaziri.journalsgmail.com
0000-0001-5902-4523

ویراستار ادبی

آیلین مردان پور

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

aylinmar46gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر سیده منور یزدی

روان شناسی استاد تمام، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

smyazdialzahra.ac.ir
0000-0002-8112-3816