اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی با چاپ مقالات روانشناسی در  « حوزۀ اختلالات روان شناختی و مداخلات روان درمانی» در صدد ارتقاء سطح علمی جامعه در زمینۀ روانشناسی  و  یاری رساندن به مشاوران و مددکاران در زمینۀ درمان اختلالات روانی است.