دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 73، بهمن 1402، صفحه 1-143