نکاتی دربارۀ مقاله نویسی


 

    مفهوم سرقت علمی چیست؟ 
 
 
    انواع سرقت علمی کدامند؟
 
 
 دلایل ارتکاب سرقت علمی چیست؟
 
 

      نرم‌افزارهای بررسی سرقت علمی کدامند؟
 
 
   چگونه متن برگرفته از یک منبع را «پارافریز» کنید؟
 
 
      نقل‌قول مستقیم یا Direct Quotation چیست؟
 
 
    قواعد اخلاقی در تدوین و طراحی پرسشنامه‌های پژوهشی چیست؟
 
 
    چندنویسندگی چیست و چه مزایایی دارد؟
 
 
 ناشران جعلی را چگونه بشناسیم؟