درباره نشریه

طی نامة شماره 1069/2910/3، در تاریخ 8/10/1383، بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی‌کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، درجة علمی‌ - پژوهشی به نشریه مطالعات روان‌شناختی اعطا و در تاریخ 28/8/1391 تمدید اعتبار و ابلاغ شد.

 در راستای سیاست تخصصی نمودن نشریات، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 15/11/92 مقرر گردید تا در نشریه مطالعات روان‌شناختی، مقالات حوزۀ اختلالات روان‌شناختی و مداخلات روان درمانی چاپ شود.

پیرو درخواست فصلنامه مطالعات روان‌شناختی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت متبوع در تاریخ8/2/94  طی نامه 3/3/20/483 با سردبیری سرکار خانم دکتر سیده منور یزدی موافقت شد.

پیرو درخواست فصلنامه مطالعات روان‌شناختی به موجب حکمی از سوی دبیر هیات بر نظارت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 25/3/94طی نامه 3562/94با انتصاب آقای دکترسید ابوالقاسم مهری نژاد، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، به عنوان مدیر مسئول نشریه مطالعات روان‌شناختی موافقت شد.