دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1390 (29) 
بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو

صفحه 107-130

10.22051/psy.2011.1538

محمدرضا عابدی؛ احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ وحید قاسمی