بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان اجرا شد. افراد جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر به تعداد 3450 نفر بود. از این جامعه حجمی به اندازه 320 دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های این پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد شده کتل جمع آوری و پس از تصحیح و نمره گذاری با استفاده از نرم افزار (SPSS) تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اضطراب والدین با اضطراب فرزندان آن‌ها و هم چنین اضطراب والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها رابطه معنا‌دار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که بین اضطراب دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی با پیشرفت تحصیلی آن‌ها رابطه معنا‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between parent’s anxiety and their children’s anxiety and educational achivement in high schools of Kerman

چکیده [English]

The Purpose of This survey Was To investigate
the relationship between parent’s anxiety and their children’s anxiety,and
educational achievement among those who were studying in Pre-university level
of Kerman.
Research Population were 3450 girls and boys. The 320 sample selected among
the students of Kerman
Pre-university students.
The data of this study were collected by Cattle’s standarded questionnaire.
After collecting and grading The data Were analysed by SPSS software. The
finding showed that there Was a significant relation between parent’s anxiety
and their children’s anxiety and educational achievement.The result also showed
that there Was a significant relationalso between student’s anxiety and their
educational achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent’s anxiety
  • Student’s anxiety
  • Educational Achievement