رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی

نویسندگان

چکیده

 هدف از این مطالعه، بررسی رابطه پنج
عامل بزرگ شخصیّت و ابعاد مختلف کمال‌‌گرایی از دید فراست و همکاران بود. در این
مطالعه 191 نفر (152 دختر و 39 پسر) از دانشجویان کارشناسی دانشکده‌های علوم
انسانی دانشگاه شیراز شرکت کردند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند‌مرحله‌ای
انتخاب شده بودند . شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه پنج عامل بزرگ شخصیّت و مقیاس کمال‌‌گرایی
چند بعدی فراست را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد
نگرانی در‌باره اشتباهات و شک درباره عمل توسط عامل روان‌رنجوری مدل پنج عامل بزرگ
شخصیّت به طور مثبت پیش‌بینی می‌شود. بعد ادراک انتقادات زیاد والدین توسط عامل
روان‌رنجوری این مدل به طور مثبت و توسط عامل همسازی آن به طور منفی پیش‌بینی می‌شود.
همچنین، بعد تعیین معیارهای شخصی سطح بالا توسط عوامل وظیفه‌مداری و تجربه‌پذیری
این مدل به طور مثبت پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این، بعد ترجیح نظم و ترتیب و
سازمان‌دهی نیز توسط عامل وظیفه‌مداری به طور مثبت پیش‌بینی می‌شود. در این مطالعه
درباره دلالت‌ها و کاربردهای این نتایج بحث شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the Big Five-Factor Model of Personality and Perfectionism

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the Big Five-Factor Model of Personality and dimensions of perfectionism from Frost et al point of view. In this study 191 (152 female and 39 male) undergraduate students, selected by multistage random cluster sampling method were participated. The participants were from different departments of colleges of Human sciences of Shiraz university. The Big Five-Factor Model of Personality Questionnaire and Multidimensional Perfectionism Scale were used to measure personality traits and perfectionism. The results of multiple regression analysis indicated that concern over making mistakes and doubting about the quality of one’s actions dimensions were positively predicted by neuroticism. Perception of high parental criticism dimension was positively predicted by neuroticism and negatively by agreeableness. Setting high personal standards was also positively predicted by conscientiousness and openness to experience factors. In addition, Preference for order and organization were positively predicted by conscientiousness. In this study, implications and applications of the finding have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • Big five
  • factor model of personality
  • students of Shiraz University