بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و عادی شهر اراک در رده‌های سنی 45-40 و 25-20 سال بود. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای و نمونه پژوهش، 240 نفر(128 نفرزن سردمزاج و 112 نفرزن عادی) را شامل بودکه با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 1-پرسش‌نامه ویس هاپس پاترسون، مقیاس نواحی تغییر(شامل دو فرم 34 سؤالی استرس وارد شده به همسر و استرس دریافت شده از همسر که در نهایت استرس زناشویی را می‌سنجند) 2-پرسش‌نامه اختلال عملکرد جنسی با 12 سؤال بود. تحلیل داده‌ها، با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان، ارتباط مثبت و معنا‌دار 01/0P< با 718/0=r وجود دارد و بین استرس زناشویی زنان سردمزاج 25-20 ساله و 45-40 ساله تفاوت وجود دارد، ولی بین سرد مزاجی آن‌ها تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the relationship between marital stress and frigidity in employed and unemployed women in the age groups of 20-25 and 40-45 years

چکیده [English]

The present research was aimed at investigating the relationship between marital stress and Sexual frigidity among employed and unemployed women in the age groups of 20-25 and 40-45 Years, In Arak city. A causal-comparative research project was utilized to accomplish the study. The research sample, comprising 240 (128 sexually frigid and 112 normal ) women, was selected through random, multistage cluster sampling. Research instruments included questionnaire, the scale of change zones (consisting of 2 forms that measure both received and imposed marital stress ) and sexual dysfunction Inventory (consisting of 12 items ).Data analysis, using Pearson’s correlation coefficient, independent t and two-way analysis of variance, indicated that there was a positive, significant correlation between marital stress and sexual frigidity in women (r =.718, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital stress
  • frigidity
  • employed and unemployed women