رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش
حاضر، بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای اجتماعی و غیر‌اجتماعی
در بازی کودکان پیش‌دبستانی بود. بدین منظور از نمونه‌ای متشکل از 100 کودک 6 - 3 ساله
شهر شیراز استفاده شد که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی
و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجدد در شیوه‌های فرزند‌پروری (شیفرن
و اگارتون، 1985 ) و مقیاس رفتار بازی کودکان پیش‌دبستان (کوپلن و رابین، 1998) بود.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری بیان‌کننده وجود قدرت پیش‌بینی کنندگی باورهای
ترقی‌خواهانه والدین برای رفتارکم گویی، رفتار گوشه‌گیری فعال، بازی اجتماعی و بازی
خشن کودکان بود. باورهای مستبدانه والدین، رفتارهای کم‌گویی کودکان را پیش‌بینی می‌کرد.
نتایج نیز نشان‌‌دهنده تفاوت الگوی قدرت پیش‌بینی کنندگی شیوه‌های فرزند‌پروری والدین
برای رفتارهای کودکان در بازی در گروه دختران نسبت به پسران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between parental raring and social and non social behavior in preschool children's play

چکیده [English]

 The purpose of present study was the survey
of the relationship between parental raring and social and non social behavior
in preschool children`s play. The sample included 100 children aged from 3 to 6
from Shiraz
preschool centers that selected through random cluster sampling method. The
research instruments were the parental modernity inventory ( Schaefer &
Edgerton, 1985) and the preschool play behavior scale ( Coplan & Rabin,
1998). The results showed parents` progressive beliefs significantly
predicted reticent behavior, solitary-active behavior, social play and rough
play. Also parents` authoritarian beliefs significantly predicted children`s
reticent behavior. Also parents` rearing style significantly was different for girls and boys. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting style
  • Reticent behavior
  • Solitary
  • active behavior
  • social play. Rough play
  • Gender