مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرانی، وسواس‌فکری و نشخوار‌‌‌فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی‌عمده و افراد بهنجار انجام شد. بدین منظور، در یک پژوهش پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای)، تعداد 28 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 28 فرد مبتلا به اختلال وسواس- اجبار، 28 فرد مبتلا به اختلال افسردگی‌عمده و 28 فرد بهنجار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه‌ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. پرسشنامه‌ نگرانی ایالت پنسیلوانیا، وسواس- اجبار یل براون، پرسشنامه بازنگری شده وسواس‌اجبار و مقیاس پاسخ نشخواری در‌میان افراد شرکت‌کننده اجرا شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که: الف- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با گروه مبتلا به اختلال افسردگی عمده و بهنجار در شاخص کلی نگرانی آسیب شناختی وجود دارد. در حالی‌که، تفاوتی بین این گروه و گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار وجود ندارد؛ ب- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار با گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، گروه مبتلا به اختلال افسردگی‌عمده و افراد بهنجار در وسواس فکری وجود دارد، و ج- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال افسردگی عمده با گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بهنجار در نشخوار فکری وجود دارد. در حالی‌که، تفاوتی بین این گروه و گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار وجود ندارد. در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که عود افکار منفی ویژگی مهم اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار و اختلال افسردگی عمده است. به عبارت دیگر، نگرانی، وسواس و نشخوار‌فکری سازه‌های شناختی به‌ هم پیوسته‌ای هستند که بر علائم افسردگی و اضطراب تأثیر می‌گذارند و سبب تشدید و تداوم اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار و اختلال افسردگی‌عمده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of worry, obsession and rumination in individual with Generalized Anxiety Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, Major Depression Disorder and normal individual

چکیده [English]

The aim of this study was to compare of worry, obsession and rumination in individual with Generalized Anxiety Disorder (GAD), Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Major Depression Disorder (MDD(, and normal individual. For this purpose, in an ex-post factor study, 28 patients with GAD, 28 patients with OCD, 28 patients with MDD and 28 normal individual were selected by available sampeling method. The groups were matched in demographic characteristics whit each other. The participates completed Penn State Worry Questionnaire, Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, the Revised Obsessive- Compulsive Inventory- and Ruminative Response Scale. Data were analyzed by SPSS-16 software, using Univariate Analysis of Variance (ANOVA). The results showed that, there Were significant differences between GAD group with MDD and normal groups in pathological worry. In contrast, there Was not significant differences between GAD and OCD groups, 2- There were significant differences between OCD group with GAD, MDD and normal groups in obsession, 3- There Were significant differences between MDD group with GAD and normal groups in rumination. In contrast, there Was not significant differences between MDD and OCD groups. In sum, results showed that recurrent thoughts Were principle feature in GAD, OCD and MDD. In other word, worry, obsession and rumination are contiguous constructs that effected anxiety and depression symptoms and result in exacerbate and maintenance GAD, OCD and MDD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • worry
  • Obsession
  • rumination
  • general anxiety disorder
  • Obsessive compulsive disorder
  • Major Depression Disorder