بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسش‌نامه پنج عاملی نئو(NEO-FFI) بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری آن شامل همسران ساکن در شهر اصفهان بود. از جامعه، نمونه‌ای به حجم 522 نفر(261 زوج) به صورت در دسترس انتخاب و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی نئو(NEO-FFI) استفاده شد. برای بررسی ساختار عاملی NEO-FFIتحلیل عاملی تأییدی با بهره‌گیری از نرم‌افزار Amos18 انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که NEO-FFIاز پایایی و روایی مقبولی برخوردار است. بررسی مدل اندازه‌گیری نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیّت به دو عامل و سپس به یک عامل بزرگ شخصیّت منتهی می‌شوند. اولین عامل مرتبه دوم، یعنی ثبات، شامل وجدان‌گرایی، ثبات هیجانی، و توافق‌پذیری است. دومین عامل مرتبه دوم، یعنی انعطاف، شامل برون‌گرایی و تجربه‌گرایی است. GFP 61% واریانس ثبات، و 94% واریانس انعطاف را تبیین می‌کند. به‌طور کلی GFPدر رأس ساختار سلسله مراتبی شخصیّت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the hierarchical structure of personality using the NEO-Five Factor Inventory

چکیده [English]

 The  main
purpose of this research was to study the hierarchical structure of
personality by using the NEO-Five Factor Inventory(NEO-FFI). This research Was
a descriptive-correlational. The statistical population included Isfahanian
couples. From this population, 522 available persons(261couples) were selected.
The NEO-FFI was used for collecting the data. Confirmatory Factor Analysis was
used for studying the factor structure of the NEO-FFI by using Amos18. The
results showed that the NEO-FFI has a great reliability and validity. The
studying of the measuring model revealed that the Big Five Factors of
personality went to the Big Two and then
to the Big One. The first second order factor, Stability, includes Conscientiousness, Emotional Stability, and
Agreeableness. Another second order factor, Plasticity, consists of Openness and Extraversion. GFP explained 61%
of the variance of stability and 94% of the variance of plasticity. GFP
occupies the top of the hierarchical structure of personality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Factor of Personality
  • Structure of Personality
  • NEO
  • Five Factor Inventory
  • The Big Two Factors of Personality