دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1387 (17) 
بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی

صفحه 95-112

10.22051/psy.2008.1643

مروارید احدی؛ مژگان کاربخش؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ الهام حکیمی راد