رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

شادمانی و نشاط از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ بر زندگی شخص، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با وجود این، پژوهش‌های روانشناختی انجام شده درباره شادی چندان زیاد نیست، در حالیکه پژوهش‌های انجام شده درباره احساسات منفی، نسبتاً فراوان است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان بود. بدین منظور، در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی،160 نفر (80 مرد و 80 زن) از مردم شهر اصفهان، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه شادکامی آکسفورد (82/0 )، مقیاس سرزندگی (79/0 ) و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی (شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، معدل، وضعیت اقتصادی، تعداد اعضاء خانواده و میزان درآمد) پاسخ دادند. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل کواریانس انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین شادکامی و سرزندگی، ارتباط مثبت و معنی دار (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between vitality and demographic variables with happiness in Isfahan population

نویسندگان [English]

  • Amir Keshavarz
  • Hossein Molavi
  • Mehrdad Kalantari
چکیده [English]

Happiness as the one of the most important human psychological needs, received remarkable attention, because of its marked impact on the human life. However, while there are many research evidence about negative affect, the evidence about happiness seems to be rare. The purpose of this study was to determine the relationship between vitality and demographic variables with happiness, in Isfahan population. Therefore, in the format of a correlation research design, 80 male and 80 female subjects were selected from Isfahan population, using cluster random sampling. All subjects responded to items of Oxford Happiness Inventory ( 0.82), Vitality Scale ( 0.79), and Demographic Questionnaire (including age, gender, marital status, education, academic performance, economic status, family size, income). The data were analyzed by Pearson's correlation coefficient, regression and analysis of covariance. The results showed that there was a significant positive correlation between happiness and vitality (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • vitality
  • demographic variables
  • Isfahan population