بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه و سهم نسبی انواع بدرفتاری والدین در تبیین افسردگی بوده است.به همین منظور تعداد 131 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه بیماران افسرده مراجعه کننده، به مراکز مشاوره شهر اصفهان طی سالهای 85- 84 انتخاب و مطالعه شده‌اند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه افسردگی بک و مقیاس خود گزارشی کودک آزاری محمد خانی استفاده شد.بخشی از نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ازبین انواع بد رفتاری والدین در دوران کودکی مرتبط با افسردگی، بدرفتاری عاطفی(23./.)، بدرفتاری جسمی (27./.)، بدرفتاری جنسی (32./.) تبیین کننده افسردگی بیماران بزرگسال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between child abuse and depression among out-patients at counseling center in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Lali
  • Ahmad Abedi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between different types of cild abuse (physical,emotional,sexual and neglect)by parents and depression among out-pations at counseling center in Esfahan.Besides,it explores how much different types of maltreatment could account for depression.In doing so ,131 subjects were randomly selected from depressed out-patients during 1384-1385.
To collect data ,the Beck’s depression and Mohammad-Kani’s self –report maltreatment questionnaires were used.The results of this study indicated that emotional,physical and sexual maltreatment,repectively account for 23./.,27./.,and 32./. of variance in depression among the subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child abuse (physical
  • emotional
  • sexual and neglect)
  • Depression