دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، اسفند 1396، صفحه 0-0 

مقاله تحلیلی

مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی)

صفحه 7-21

10.22051/psy.2018.14632.1374

محسن رشید شیخ احمد؛ کاظم خرم دل؛ حسین احسان بخش؛ سجاد رشید؛ بهجت محمد نژادی