اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

چکیده:
چکیده:
هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، جزء پژوهش‌های نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس-آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری را کلیه پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری به تعداد 85 نفر تشکیل دادند، که تعداد 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) با استفاده از انتخاب تصادفی در نمونه پژوهش قرار گرفتند و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزینی شدند. که قبل و پس از مداخله هردو گروه مورد سنجش پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی در 4 بعد و 26 سوال و پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد با 29 سوال استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش کیفیت زندگی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری تاثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن موجب بهبود کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of mindfulness-based cognitive program on quality of life and happiness of nurses in psychiatric wards

نویسندگان [English]

  • narges shakeri 1
  • Parvaneh Mohammadkhani 2
  • Fatemeh Mohammadnejad 3
2 University of social welfare and rehabilitation sciences
3 Islamic Azad University-Sari
چکیده [English]

Abstract
The overall objective of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on quality of life and happiness psychiatric hospital caregivers is the martyr of Zare. This study is applied and the method, the preceding studies PyshZmvn and PsZmvn quasi-experimental design with a control group. The population of it, all nurses psychiatric hospital patients martyr Zare to form the number 85 because of the quasi-experimental study, 40 patients (20 cases and 20 controls) using the sampling method available as were chosen. The World Health Organization Quality of Life questionnaire to collect data in four dimensions and Oxford happiness questionnaire with 26 questions and 29 questions was used. Tools face and content validity was confirmed by experts and its reliability using Cronbach's alpha coefficient for the quality of life questionnaire 734/0 and 84/0 respectively happiness questionnaire. To analyze the data Zmvn Hay univariate analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate (MANCOVA) is used. Results showed that mindfulness-based cognitive therapy on quality of life and happiness psychiatric hospital caregivers martyr Zare has a significant impact

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mindfulness-based cognitive therapy
  • quality of life
  • Happiness
  • nurses
  • mental patients
پورمحمدی، سمیه و باقری، فریبرز (1394). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر پردازش شناختی خودکار، مطالعات روان‌شناختی، 11(3): 159-141.

تقوا، ارسیا.، یزدانی، علی.، ابراهیمی، محمدرضا.، علیزاده، کامیاب و سخابخش، مهدی (1392). بررسی میزان فراوانی افسردگی در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی و مقایسۀ آن با سایر بخش‌های بیمارستان‌های آجا. فصلنامۀ پرستار و پزشک در رزم، 4(1): 16-11.

حمیدیان، ساجده.، امیدی، عبدالله.، نظیری، قاسم.، ابوالقاسمی، راحیل و موسوی‌نسب، مسعود (1395). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی، مطالعات روان‌شناختی، 12(3): 102-83.

خواجه، امیرحسام.، بهرامی، فاطمه.، فاتحی‌زاده، مریم.، عابدی، محمدرضا و سجادیان، پریناز (1392). اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی-رفتاری بر کیّفیت زندگی زناشوی مردان و زنان متأهل، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(2): 21-11.

عبداللهی، قاسم و قدرتی، مهدی (1396). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، مطالعات روان‌شناختی، 13(2): 86-73.

علی پور، احمد و نور بالا، احمدعلی (1387). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان‏ دانشگاه‌های تهران، مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۵ (۱ و ۲): ۵۵-۶۶.

قاسمی، نظام‌الدین.، کجباف، محمدباقر و ربیعی، مهدی (1390). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیّفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان، مجله روان‌شناسی بالینی، 3(2): 34-23.

کسانی، عزیز.، نیازی، محسن.، منتی، رستم.، علی‌محمدی، یوسف و‌منتی، والیه (1393). ارتباط افسردگی و کیّفیت زندگی در پرستاران: کاربرد مدل تحلیل مسیری. فصلنامۀ مدیریت پرستاری، 3(2): 69-61.

محمدخانی، پروانه و خانی‌پور، حمید (1384). درمان‌های مبتنی بر حضور ذهن (به همراه راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای پیشگیری از عود افسردگی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

محمدخانی، پروانه.، دابسون، کیت.، حسینی‌غفاری، فاطمه و مؤمنی، فرشته (1390). مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علائم افسردگی و سایر علائم روان‌پزشکی، مجله روان‌شناسی بالینی، 3(1): 27-19.

مظلوم، رضا.، دربان، فاطمه و کاشانی، مسعود (1391). تأثیر برنامۀ ایمن‌سازی در برابر استرس بر کیّفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش روان. نشریۀ پرستاری ایران، 6(7): 54-42.

Abdollahi, G. & Ghodrati, M. (2017). Effectiveness of mindfulness therapy on symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in adolescents. Psychological Researches, 13(2): 73-86 (Text in Persian).

Abraham, A. K. & D’silva, F. (2013). Job satisfaction, burnout and quality of life of nurses from mangalore. Journal of Health Management, 15(1): 91-97.

 Alipoor, A. & Noorbala, A. A. (1999). A preliminary evaluation of the validity and reliability of the oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 5 (1 and 2): 55-66 (Text in Persian).

An, J. G., Gao, X. M., Ma, Y. X. & Xiao, S. X. (2015). Relation between depression, anxiety, and quality of life among female nurses in Shaanxi province: a cross-sectional study, The Lancet, 27(4): 29-41.

Chang, E. M., Hancock, K. M., Johnson, A., Daly, J. & Jackson, D. (2005). Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward. Nursing & health sciences, 7(1): 57-65.

Diener, E. & Tay, L. (2015). Subjective well‐being and human welfare around the world as reflected in the Gallup World Poll. International Journal of Psychology, 50(2): 135-149.

Ghasemi, N., Kajbaf, M. B. & Rabiee, M. (2010). Efficacy of group therapy based on quality of life on mental well-being and psychological health. Journal of Clinical Psychology, 3(2): 23-34 (Text in Persian).

Gu, J., Strauss, C., Bond, R. & Cavanagh, K. (2015). How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. Clinical psychology review, 12(3): 1-12.

Hamidian, S., Omidi, A., Naziri, G., Abolghasemi, R. & Moosavinasab, M. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on severity of depression and anger in dysthymic patients. Psychological Researches, 12(3): 83-102 (Text in Persian).

Helmes, E. & Ward, B. G. (2015). Mindfulness-based cognitive therapy for anxiety symptoms in older adults in residential care, Aging & mental health, 12(4): 1-7.

Hoffman, C. J., Ersser, S. J., Hopkinson, J. B., Nicholls, P. G., Harrington, J. E. & Thomas, P. W. (2012). Effectiveness of mindfulness-based stress reduction in mood, breast-and endocrine-related quality of life, and well-being in stage 0 to III breast cancer: a randomized, controlled trial. Journal of Clinical Oncology, 30(12): 1335-1342.

Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A. & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, 78(2): 169-178.

Kabat-Zinn, J. (1994). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results. General Hospital Psychiatry, 4(1): 33–47.

Kassani, A., Niazi, M., Menati, R., Alimohamadi, Y. & Menati, W. (2013). Relationship between nurses’ depression and quality of life: applying path analysis model, Quarterly Journal of Nursing Management, 3(2): 61-69 (Text in Persian).

Khajeh, A., Bahrami, F., Fatehizadeh, M. & Sajjadian, P. (2013). The effect of happiness training based on cognitive behavioral approach on quality of marital life in married males and females. Knowledge & Research in Applied Psychology, 14(2): 11-21 (Text in Persian).

Lee, Y. W., Dai, Y. T., Park, C. G. & McCreary, L. L. (2013). Predicting quality of work life on nurses’ intention to leave. Journal of Nursing Scholarship, 45(2): 160-168.

Mazlom, R. S., Darban, F., Kashani‌Lotfabadi, M. (2012). The effect of stress inoculation program on the quality of life of nurses working in psychiatric wards. Iranian Journal of Nurses, 6(7): 42-54 (Text in Persian).

Mohammadkhani, P. & Khanipoor, H. (2005). Therapies based on mindfulness. Publication of Well-being and Rehabilitation University (Text in Persian).

Mohammadkhani, P., Dabson, K., Hosseni, F. & Momeini, F. (2011). Comparison of the effectiveness mindfulness-based cognitive therapy and cognitive-behavior therapy and treatment as usual on depression and additional symptoms and other psychiatric symptoms. Journal of Clinical Psychology, 3(1): 19-27 (Text in Persian).

Poormohammadi, S. & Bagheri, F. (2016). Effectiveness of mindfulness training on automatic cognitive processing. Psychological Researches, 11(3): 141-159 (Text in Persian).

Segal, Z. V., Williams, J. M. & Teasdale, J. (2013). Mindfulness-based cognitive therapy for depression (2nd ed.). London, UK: Guilford Press.

Taghva, A., Yazdani, A., Ebrahimi, M. R., Alizadeh, K. & Sakhabakhsh, M. (2012). Prevalence of depression in psychiatric nurses and comparison with other parts of the AJA hospitals. Journal of Nurses & Physician in War, 4(1): 11-16 (Text in Persian).

Toker, S. & Biron, M. (2012). Job burnout and depression: unraveling their temporal relationship and considering the role of physical activity. Journal of Applied Psychology, 97(3): 699-705.

Varghese, S. A. & Jose, A. E. (2016). Self-esteem and quality of life of male nurses. International Journal of Psychiatric Nursing, 2(1): 98-103.