اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دکتری روان‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دکتری روان‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرح‏واره‏درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‏کننده به کلینیک به علت مشکلات زناشویی است. این پژوهش با طرح پژوهشی نیمه‏آزمایشی، در دو گروه آزمایش(12 زوج) و کنترل (12 زوج) که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، انجام شد. در دو مرحله رضایت زناشویی انریچ بر روی آن‏ها اجرا شد و از تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت تحلیل داده‏ها استفاده شده است. نتایج آزمون اثر هتلینیگ حاکی از تفاوت دو گروه در مولفه‌ها است که گروه آزمایش در مولفه‌های پاسخ قراردادی رضامندی، حل تعارض، گذران اوقات فراغت، روابط جنسی، خانواده و بچه‌ها، برابری جنسیتی و رضایت زناشویی کل، بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به گروه کنترل داشته‌اند. نتایج تحلیل کواریانس پژوهش نشان داد که طرح‏واره درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و سبک‏های مقابله‏ای موثر واقع شده و فرضیات پژوهش اثبات شدند. به کارگیری آن می‏تواند از سوی مراکز خانواده‏درمانی، مشاوران خانواده، سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط در راستای بهبود وضعیت زندگی خانواده‌ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema Therapy based on Emotional on Marital satisfaction, of Couple

نویسندگان [English]

  • Mitra Nikamal 1
  • mahdieh salehi 2
  • hamed bermas 3
1 Director of Research at the Faculty of Social Sciences of Central Azad University
2 factually of pyscology of Central Azad University
3 pyscology, Islamic Azad university, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the efficacy of treatment of schema therapy on marital satisfaction of couples referring to the clinic due to marital problems. This research was carried out with a semi-experimental research project in two groups of 12 (12 couples) and 12 (12 couples) who were selected randomly and divided into two groups. In two stages, Enrique's marital satisfaction was performed on them and a multivariate covariance analysis was used to analyze the data. The results of the hoteling effect test indicate the difference between the two groups in the components. The experimental group was divided into components of the conventional response, satisfaction, conflict resolution, leisure time, sex, family and children, gender equality and marital satisfaction, Considerable compared to the control group. The results of this study showed that the excitement therapy scheme was effective on marital satisfaction, quality of life and coping styles and the research hypotheses were proved. Its use can be useful by family centers, family counselors, other organs and related organizations to improve the living conditions of families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Based on Emotion"
  • "Couple"
  • "Marital Satisfaction"
  • "Schema therapy"
امانی، احمد(1389). بررسی اثربخشی دو رویکرد طرح‏واره درمانی و دلبستگی درمانی بر طرح‏واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی، پایان‏نامه دکتری مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران.

امانی، احمد و بهزاد، داوود(1390)، اثربخشی طرح‏واره درمانی در ارتقاء تعهد زناشویی و عزت نفس زوج‌ها، پژوهش‌های مشاوره، 11(41): 117-133.

پیوسته‌گر،مهرانگیز.، خسروی، زهره و کرمی، الهه(1395). رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران خود، مطالعات روان‌شناختی: 12(1): 25-7.

حسینی‏فرد،مریم(1390). کارآیی طرح‏واره درمانی بر افسرده‏خویی و عزّت‏نفس زنان، پایان‏نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

حمیدپور،حسن(1387). بررسی مقدماتی کارآیی و اثربخشی طرح‏واره‌درمانی در درمان شکست‌های عشقی دانشجویان، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان در شیراز، 91-93.

خدائی‏خیاوی، سیامک.،حسینیان، سیمین و یزدی، سیده‏منور(1395). مقایسه اثربخشی طرح‏واره درمانی و حساسیت‏زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائه الگو، مطالعات روان‌شناختی،12(4): 101-121.

دانشمند،عیده.، ایزدیخواه، زهرا.، کاظمی، حمید و مهرابی،حسینعلی(1393). اثربخشی درمان طرح‏واره‏های هیجانی بر طرح‏واره‏های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 2(5):1494-1481.

ذوالفقاری‏مطلق، مریم (1387). بررسی تأثیر طرح‏واره درمانی بر اسناد زناشویی و باورهای ارتباطی آن‌ها در شهر اصفهان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.

عیسی‏نژاد، امید.، احمدی، سیداحمد و اعتمادی، عذرا (1389)، اثربخشی غنی‌سازی روابط بر بهبود کیّفیت روابط زناشویی زوجین، مجله علوم رفتاری، 4(1): 9-16.

ضرب‏استجابی، معصومه.، برماس، حامد و بهرامی، هادی(1392). رابطۀ سبک‏های تفکر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‏شناختی در دانشجویان متأهل، مطالعات روان‏شناختی، 9( 2): 103-130.

مختاری، سمانه(1388). اثربخشی طرح‏واره‌درمانی بر رضایت زناشویی افراد متأهل مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-جبری، پایان‏نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهراء.

مظلومی، سوسن(1386).تأثیربرنامهغنی‏سازیازدواجبرافزایشصمیمیتزوج‏هایبدونمشکل، پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

یانگ، جفری(1391). شناخت درمانی اختلالات شخصیت برمبنای رویکرد طرح‏واره محور. ترجمۀ علی صاحبی وحسن حمیدپور، تهران، ارجمند، چاپ سوم.

یوسفی، ناصر(1390)، مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح‏واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در  مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز، مجله روانشناسی بالینی، 3(11): 53-65.

Amani, A. (2010). The effectiveness of two approaches to planar therapy and therapeutic attachment on initial maladaptive schemes and attachment styles. Ph.D. Thesis in family counseling branch. Kharazmi University of Tehran.(Text in Persian).

Amani, A. & Behzad, D.(2011). The effectiveness of planar therapy in promoting marital engagement and self-esteem of couples. Counseling Research, 11 (41): 117-133(Text in Persian)

Aronson, E. (2008). The social animal (10th Ed.). New York: Worth/Freeman.

Asghari Ganji, A. & Navabinezhad, Sh.(2012).The relationship between locus of control and marital satisfaction of couples. Life Science Journal, 9(4): 294-298.

Beck, A. T., Freeman, A., Pretzer, J., Davis, D. D., Fleming, B., Otavati, R., Beck, J., Simon, K. M., Padesky, C., Meyerer, J. & Texler, L.(1990). Cognitive therapy of personality disorder. New York: Guilford Press.

Chung, K., Choi, E.(2014). Attachment styles and mother’s well-being among mothers of preschool children in Korea: The mediating role of marital satisfaction. Personality and Individual Differences Journal. 69(17): 135–139.

Daneshmand, Saeedeh., Izidikhah, Zahra., Kazemi, Hamid & Mehrabi, Hossein Ali.(2013). Effectiveness of emotional schemes treatment on emotional schemes of women victims of child abuse and neglect. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 5(2): 1494-1481 (Text in Persian)

Dawe, S., Gullo, M. J., & Loxton, N. J.(2004). Reward drive and rash impulsiveness as dimensions of impulsivity: implications for substance misuse. Addictive Behaviors, 29(7): 1389-1405.

Denton, W. H., Wittenborn, A. K. & Golden, R. N.(2012). Augmenting antidepressant medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples: A randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy, 38(s1): 23-38.

Esaynezhad, O. Ahmadi, S. A. & Etemadi, A. (2010). The effectiveness of enriching relationships on improving the quality of couples marital relationships. Journal of Behavioral Sciences, 4 (1): 9-16(Text in Persian)

Froyen, L.C., Skibbe, L.E., Bowles, R.P., Blow, A.J. & Gerde, H.K.(2013). Marital satisfaction, family emotional expressiveness, home learning environments, and children’s emergent literacy, Journal of Marriage and Family, 75(19): 42-55.

Halford, W. K., Sanders, M. R, & Behrence, B. C(2001). Can skills training prevent relationship problems in at-risk couples? Fear- year effects of a behavioural relationship education problem. American. Journal of Family Psychology, 15(4): 750- 768.

Hallford K.(2005). Brief couple therapy. 1st ed. Tehran: Fara Ravan Publishing.

Johnson, S. M.(2007). The contribution of emotionally focused couples therapy, Journal of Contemporary Psychotherapy, 37(1): 47-52.

Hamidpour, H.(2008). Preliminary Study on the effectiveness and effectiveness of planetary therapy in the treatment of student love fears, 4th Student Mental Health Seminar in Shiraz. 91-93(Text in Persian)

Hosseini Fard, M. (2011). Effectiveness of plan therapy on depression. Women's self-esteem. PhD Thesis in Clinical Psychology. University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare(Text in Persian)

Karukivi, M., Tolvanen, M., Karlsson, L., & Karlsson, H. (2014). Is alexithymia linked with marital satisfaction or attachment to the partner? A study in a pregnancy cohort of parents-to-be. Comprehensive Psychiatry, 55(5): 1252-1257.

 Ledermann T, Bodenmann G, Cina A. (2007). The efficacy of the couples coping enhancement training (CCET) in improving relationship quality. Journal Soc Clin Psychol, 26(8): 940-59.

Mark, Kristen P., Janssen, Erick. & Milhausen, Robin R.(2011). Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extra dyadic Sex. Archives of Sexual Behavior; DOI: 10.1007/s10508-011-9771-z

Mazloumi, S.(2007). Effect of marriage enrichment program on increasing intimacy of unconfident couples, M.A. Thesis in Family Counseling, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences(Text in Persian)

Mokhtari, S.(2009). The effectiveness of planar therapy on marital satisfaction of married persons with obsessive-compulsive personality disorder, M.A. Thesis in Family Counseling Al-Zahra University (Text in Persian)

Schmitt, D. P.(2002). Are sexual promiscuity and relationship infidelity linked to different personality traits across cultures? findings from the international sexuality description project. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1041

Vimz, B. & Pina, W.(2010). The assessment of emotion regulation improving construct validity in research on psychopathology in youth. Journal of Psychological Behavior Assessment, Published Online DoI, 10, 1007/S 10862-010-9178-5.

Young, J. E.(1990). Schema – focused cognitive therapy for personality disorders: a schema focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Exchange.

Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E.(2003). Schema therapy, a practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.

Young, J. E.(2012). Cognitive therapy for personality disorders a schema focused ‏‏‏‏‏approach, 3rd.ed, (Ali Sabahi & Hasan Hamidpour). Tehran, Arjmand(Text in Persian)

Yousefi, N.(2011). Comparison of the effectiveness of two family therapy approaches based on planar therapy and bowen's emotional system on divorce seeking in divorce applicants in saqez city. Journal of Clinical Psychology, 3(11): 53-65(Text in Persian)

Zolfaghari Motlagh, Maryam. (2008). The effect of plan therapy on marriage documents and their relationship beliefs in Isfahan. M.A., Thesis in Family Counseling University of Isfahan. (Text in Persian)