دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

صفحه 7-22

10.22051/psy.2016.2172

مریم زادباقرصیقلانی؛ بهروز بیرشک؛ علی زاده محمدی