بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر اِعمال استرس بر ظرفیت حافظۀکاری بررسی شد. این مطالعه در چهارچوب یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل طراحی شد. 28 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه الزهراء تهران با میانگین سنی 20سال، بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس مبتنی بر هدف، پس از اعمال متغیرهای کنترل به‌وسیله آزمون‌های غربالگری انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در فاصلۀ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای القای استرس به عنوان متغیر مستقل، به مدت 20 دقیقه به انجام‌دادن تکالیف استرس‌زای شناختی مشغول شدند، در حالی که گروه کنترل در این فاصله استراحت کردند. داده‌ها برای سنجش ظرفیت حافظۀکاری و علائم فیزیولوژیک، به ترتیب با کمک آزمون گسترۀ لغات و دستگاه فشارسنج گردآوری شدند و از طریق آزمون کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس نشان داد که تفاوت بین دو گروه در میزان ظرفیت حافظۀکاری معنادار نیست (5/0=F، 05/0< P). همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، در مقایسۀ تغییرات فشارخون دیاستول، در طی اجرای مجموعه تکالیف نشان داد که بین دو گروه در میزان تغییرات فشارخون دیاستول در طی اجرای مجموعه تکالیف، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0< , P  418/4=F). نتایج نشان داد که مجموعه تکالیف استرس‌زا سبب القای استرس ‌شد. با وجوداین در ظرفیت حافظۀکاری بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of stress on working memory capacity

نویسنده [English]

  • soodeh hosseini
چکیده [English]

The purpose of this study, was to investigate the effect of stressful tasks on working memory capacity. This study was based on quasi- experimental design through a pretest- posttest with a control group model during 1390-91 academic years. The sample group consisted of 28 female students (age mean=20 years) of the Alzahra university who were selected via accessible sampling with respect to neuropsychological control variables. The subjects were divided randomly into an experimental and a control groups. During the pretest and posttest, stressful tasks administered for, subjects in the experimental groups while the subjects in the control group were relaxed. For evaluating the working memory capacity, it was used a word span test and physiological variables such as diastolic blood pressure (BPD) and heart rate (HR) were recorded with a blood pressure monitor. These data were analyzed by covariance test and repeated variance test.  Subjects were asked to evaluate the perceived stress by self-report measure. The results showed the effect of stressful tasks in stress induction (F= 4/814, P< 0/05). But the working memory capacity did not differ between two groups (F= 0/5, P> 0/05). The results of this study indicated that the moderate stress will not affect working memory capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • stress induction
  • stressful tasks
  • word span
  • physiological signs