اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت‌کننده‌های پژوهش شامل 24 نفر از دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر لارستان در سال تحصیلی 93-92 بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند. به طوری که هر گروه 12 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار در 25 جلسه دریافت کردند در حالیکه به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای سنجش عملکرد ریاضی از آزمون ریاضی ایران‌ کی‌مت استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات عملکرد ریاضی و خرده‌مقیاس‌های آن(بعد عملیات و کاربرد ریاضی) در گروه آزمایش به طور معنا‌داری افزایش یافته است(01/0>P). اما این آموزش تأثیر معناداری بر بهبود بعد مفاهیم ریاضی نداشته ‌است. یافته‌ها بیان‌کنندۀ تأثیر آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار جهت بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی اقدام شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Computer-Assisted Working Memory Training on Mathematical Performance of Students with Mathematic Disability

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the computer-Assisted working memory training on mathematical performance of students with mathematic disability. The study’s procedure was quasi-experimental with pretest-posttest design employing a control group. The participants include 24 students with mathematic disability in Larestan in the academic year of 2013- 2014 who were selected by in available sampling method from third to fifth grade students and assigned into experimental and control groups, randomly; hence, each group consisted of 12 students. Both groups were undergone a pre-test. The experimental group received computer-Assisted working memory training in 25 sessions while control group did not. After the intervention period for experimental group the post-test was administered for both groups. The Iran Key-math mathematic test was employed to assess the mathematical performance. The analyses of data  by ANCOVA showed that there was a significant increase in the mean scores of mathematical performance and subscales (operation and the applied of mathematics) in experimental group (P<0.01). While this training has not had a significant effect on dimension of concepts of mathematic. Observations implied the interference of computer-Assisted working memory training for improving mathematical performance of students with mathematical disability. Therefore, as the study’s findings implied, the computer-Assisted working memory training is highly recommendable to improve the mathematical performance of students with mathematical disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • Mathematical Performance
  • Mathematic Disability