دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1385 (8) 
خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان

صفحه 75-91

10.22051/psy.2006.1688

اشرف السادات موسوی؛ نیما قربانی


رابطه شادی و شیوه های گزینش

صفحه 125-137

10.22051/psy.2006.1691

بهرام جوکار؛ صفورا سپهری


نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی

صفحه 139-160

10.22051/psy.2006.1692

امید شکری؛ پروین کدیور؛ ولی اله فرزاد؛ علی اکبر سنگری؛ حسن رضا زین آبادی؛ معصومه غنایی