رابطه ابعاد شخصیتی درون گرایی/ برون گرایی آیزنک با گرایش به انتخاب نوع مواد (کند کننده/ محرک)

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی درون گرایی/ برون گرایی/ آیزنک با گرایش به انتخاب مواد کند کننده/ محرک در افرادی است که دست کم وابستگی روانی به مواد محرک از قبیل سیگار، قهوه و چای و یا به مواد کند کننده مانند الکل و تریاک دارند. نمونه اولیه این پژوهش بالغ بر 74 نفر و نمونه اصلی شامل 60 آزمودنی، 30 نفر مصرف کننده مواد کند کننده و 30 نفر مواد محرک که هر کدام از این دو گروه شامل 15 مرد و 15 زن بودند. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای و روش نمونه گیری، ترکیبی از نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری اتفاقی بود. ابزار اندازه گیری پرسش نامه شخصیتی آیزنک (فرم A) و یک پرسش نامه اطلاعاتی محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) بین آزمودنی دوراهه تحلیل شد و نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین درون گرایی و گرایش به انتخاب مواد کند کننده از یک سو و برون گرایی و گرایش به انتخاب مواد محرک از سوی دیگر وجود دارد (P0.05). به طور کلی زنانی که به مصرف مواد اعم از محرک یا کند کننده گرایش دارند، برون گراتر از مردان همین گروه هستند.