دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1385 (6) 
بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای

صفحه 19-32

10.22051/psy.2006.1676

محمدحسن سالاری فر؛ مریم جلیلوند؛ مینا هادیان؛ منصور صالحی


پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها

صفحه 125-146

10.22051/psy.2006.1682

مهرانگیز پیوسته گر؛ سوسن سیف؛ زهرا درویزه؛ مه سیما پورشهریاری