بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مربوط به مراجع، موقعیتی و فرایندی با رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به هدف و متغیرها این پژوهش در زمره تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مراجعین به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی توحید در سال تحصیلی 81-82 بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس 126 نفر از مراجعینی که ارتباط خود را با مرکز قطع کرده بودند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه 23 سوالی محقق ساخته اجرا گردید و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار استنباطی آزمون t، تحلیل واریانس و آزمونی تعقیبی شفه انجام شد.
متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و تحصیلات مراجعان با رضامندی آنان رابطه معنادار نداشت، ولی متغیرهای تعداد جلسات و طول جلسات درمانی، پذیرش به موقع مراجع، نحوه برخورد همکاران واحد پذیرش، پایبندی مراجع به انجام تکالیف، نگرش نسبت به مشاوره با رضامندی مراجعین رابطه معنادار دارد.
نتایج حاصل از ارزیابی مراجعان می تواند منبعی مفید و قابل اطمینان برای حرکت های کلی مراکز مشاوره و درمان و نیز جهت دادن به فعالیت های آنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factors Affecting Client Satisfaction with Consultative Services

چکیده [English]

In this research the relation between client's
consultative satisfaction, situation and processing
variables were studied.
According to its goals and their variables involved,
this study is considered as a survey research. 126
clients who discontinued their consultative sessions
at the Tohid Counseling and Psychological Services
Center were selected as the subjects of the study via
available sampling in the 1381-1382 academic year.
Data were collected using a questionnaire prepared
by the researcher with 23 questions and analyzed
via analysis of variance, discriminate analysis, t-test
and the Scheffe procedure.
Age, gender, marital and academic status of the
samples did not have a meaningful relation with
their satisfaction. However, number of sessions,
length of the therapeutic sessions to be admired, on
time and the admissions attitude, responsibility of
the client to their homework, their attitude towards
counseling had meaningful relation with client
satisfaction.
The results of this study can be a reliable and
efficient source to guide and to direct activities of
the counseling units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Client; Client Satisfaction; Consultative
  • Services; Consultation Center;