ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل روان شناختی در اقدام به خودکشی دانشجویان بود. عوامل روان شناختی شامل نشانه های اختلالات بالینی اضطراب، بدنی شکل، دو قطبی- آشفتگی، افسرده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، اختلال هذیانی، افسردگی اساسی و پارانویید بودند.
پژوهش حاضر مطالعه ای پس رویدادی بود که با روش پرسش نامه ای انجام شد. پرسش نامه بالینی چند محوری میلون 2 (MCMI-II) همراه با پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی توسط 30 نفر از دانشجویان اقدام کننده به خودکشی که با 30 نفر دانشجوی عادی در متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و سال تحصیل همتا شده بودند، تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد که دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در نشانه های اختلالات بالینی شامل اضطراب، بدنی شکل، دو قطبی- آشفتگی، افسرده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، اختلال هذیانی، افسردگی مهاد و پارانویید با دانشجویان عادی تفاوت معناداری داشتند و میانگین نمرات دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در نشانه های این اختلالات بالاتر از دانشجویان عادی بود.
نتایج حاکی از این بود که عوامل روان شناختی نقش مهمی در اقدام به خودکشی دانشجویان ایفا می کند. از طریق بررسی وضعیت روان شناختی دانشجویان می توان افراد در معرض خطر را تشخیص داد و اقدامات لازم را در خصوص پیشگیری از خودکشی به عمل آورد. علاوه بر این با ارتقا بهداشت روانی دانشجویان می توان خطر اقدام به خودکشی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Psychological Risk Factors of Attempt Suicide in Iranian University Students

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the
psychological risk factors of attempting suicide
among college students. Psychological risk factors
included were anxiety, somatoform, bipolardisturbance,
dysthymia, alcohol dependence, drug
dependence, delusional disorder, major depression,
and paranoid.
This was an ex-post facto study which was done by
questionnaire. 30 students who were attempting
suicide and 30 students who did not attempt suicide
were paired with each other based on their age,
gender, marital status, field of study and academic
year. These students completed MCMI-II
questionnaire.
Two groups of the subjects, i.e. attempted and nonattempted
suicide, were significantly different in
terms of symptomalogy of all the clinical disorders
including anxiety, somatoform, bipolar-disturbance,
dysthymia, alcohol dependence, drug dependence,
delusional disorder, major depression and paranoid.
Psychological risk factors and mental disorders
played an important part for those who were
attempting suicide. Therefore by considering
psychological status of students one can identify
vulnerability people who are attempting suicide and
prevent their attempt to suicide. In addition, by
improving metal health of college students the risk
of suicidal attempt can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attempted Suicide; College Students; Psychological Risk Factors; Clinical Disorders Symptoms; MCMI
  • II Test