دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 64، پاییز 1400