اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود خودنظم‌جویی تحصیلی و انعطاف‌پذیری روان-شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد. تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

5 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود خودنظم­جویی تحصیلی و انعطاف­پذیری روان­شناختی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود. این پژوهش به شیوه­ی آزمایشی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه­ی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص در دو مرکز ناتوانی یادگیری تهران بودند که از بین آنها 40 دانش‌آموز به عنوان نمونه­ی پژوهش به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه درمانی پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای به صورت گروهی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ها‌­ی خودنظم­جویی تحصیلی و انعطاف­پذیری روان­شناختی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر بهبود خودنظم­جویی تحصیلی و انعطاف­پذیری روان­شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر بوده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می­توان گفت درمان پذیرش و تعهد با ایجاد پذیرش و گشودگی نسبت به تجارب و هیجانات منفی و گسلش شناختی می­تواند موجب بهبود خودنظم­جویی تحصیلی و انعطاف­پذیری روان­شناختی این دانش­آموزان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Academic Self-regulation and Psychological Flexibility in Students with Specific Learning Disorder(SLD)

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeisharif 1
  • Nasser Sobhi-gharamaleki 2
  • Saeed Pourabdol 3
  • Majid Zarghamhajebi 4
  • Mahdi Beyki 5
1 Associate Professor of Educational Psychology, Department of counseling, University of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor of Psychology, University of Allameh Tabataba’i.
3 Ph.D in Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Psychology Department of Educational Psychology, Islamic Azad University of Qom, Qom, Iran
5 Ph.D student of Educational Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on improving academic self-regulation and psychological flexibility in students with specific learning disorder. This research was an experimental study with the pre and post-test with a control group design. The statistical population of the present study was all male students with specific learning disorder in two learning disability centers in Tehran. Among them, 40 students were selected as the sample of the study by available sampling method and randomly classified into two groups. The experimental group received eight 90-minute session of ACT program. The control group was placed on a waiting list. For data collection we used academic self-regulation and psychological flexibility scale. The results of maltivariate analysis of covariance showed the ACT improved on academic self-regulation and psychological flexibility students with specific learning disorder. Based on the obtained results, it can be said that the acceptance and commitment therapy by creating acceptance and openness to negative experiences and emotions and cognitive defusion can improve academic self-regulation and psychological flexibility of this students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • academic self-regulation
  • psychological flexibility
  • specific learning disorder