دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 62، اردیبهشت 1400 
تأثیر روان نمایشگری بر تنظیم هیجانی- شناختی‎ ‎ و خودزنی ‏در سربازان مبتلا به صفات‎ ‎یا اختلال شخصیت مرزی

صفحه 23-40

10.22051/psy.2021.33735.2348

مریم رازقیان؛ امیر محسن راه نجات؛ المیرا کیانی پور؛ عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه معینی؛ وحید دنیوی