دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1392 (37) 
4. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان

صفحه 73-98

10.22051/psy.2014.1759

غلامرضا دهشیری؛ محمود نجفی؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه