اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی- اجباری در مقایسه با افراد بهنجار اجرا شد. روش این پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی(علی – مقایسه‌ای)بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بودند که از میان آن‌ها نمونه‌ای 100 نفری انتخاب شدند؛ بدین ترتیب که چهار گروه 20 نفره دارای حالت‌های وسواسی(شستشو، وارسی، کندی و تردید) با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس و پس از اعمال ملاک ورود، که عبارت بودند از داشتن رده سنی 20-45 سال، داشتن گرایشات وسواسی با توجه به اجرای تست مادزلی و تشخیص نهایی روان‌شناسی بالینی مبتنی بر وجود حالت‌های وسواسی، گروه‌های دارای گرایش وسواسی – اجباری و یک گروه 20 نفره از افراد بهنجار به‌عنوان گروه بهنجار انتخاب شدند، سپس تکلیف رایانه‌ای مربوط به اطمینان و خطای حافظه در میان افراد اجرا شد. یافته‌های حاصل از روش تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آزمودنی‌های گروه وسواسی در مقایسه با آزمودنی‌های بهنجار اطمینان به حافظه کم‌تری دارند، همچنین میزان خطای حافظه در آزمودنی‌های گروه وسواسی بالاتر از آزمودنی‌های بهنجار است. نتایج نشان داد که در آزمودنی‌های وسواسی میزان اطمینان به حافظه پایین و میزان خطای حافظه بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confidence in Memory and memory error in individuals suffering from compulsive obsessive in comparison With normal individuals

نویسندگان [English]

  • Hamideh Esmailzadeh Hamideh Esmailzadeh
  • Touraj Hashemi
  • Majid Mahmood Alilou