دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، مهر 1384 
بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور

صفحه 119-130

10.22051/psy.2005.1673

پریسا نیلفروشان؛ احمد احمدی؛ محمدرضا عابدی؛ مهدی احمدی