تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی بر اساس فضای سازمانی

نویسنده

چکیده

هدف بنیادی این پژوهش، بررسی رابطه شیوه رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی برای دست یابی به الگوی مناسب مدیریتی است. جامعه آماری این پژوهش همه مدیران دبیرستان های شهر تهران، مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد منطقه 8، و مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که از این میان، 245 نفر از مدیران دبیرستان ها، 200 نفر از مدیران دانشگاه آزاد، 349 نفر از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسش نامه های شیوه رهبری متزکاس و باردنز، فضای سازمانی لیت وین و استرینگر، و بهره وری اسمیت، مک کال، و استول بود. پرسش نامه شیوه رهبری بر روی مدیران، و هم زمان پرسش نامه های فضای سازمانی و بهره وری بر روی سه نفر از کارمندان آن ها اجرا شد.
یافته های آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که:
آ- فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران همبستگی دارد؛
ب- الگوی ریاضی بهره وری خدمات مدیران بر پایه فضای سازمانی چنین است:
در سازمان های آموزشی:
بهره وری =0.64 × فضای سازمانی+ (22.62-)
در مراکز آموزش عالی:
بهره وری = × 0.85فضای سازمانی+ (11.219-)
در سازمان های صنعتی:
بهره وری =0.65 × فضای سازمانی+ (29.19-)

کلیدواژه‌ها