دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1386 (13) 
بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان

صفحه 45-68

10.22051/psy.2007.1709

زهره خسروی؛ علیرضا کیامنش؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهرا نیک منش