نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور تعیین روابط ساختاری قدردانی و اضطراب مرگ با نقش میانجی‌گری حمایت اجتماعی و شادکامی در میان سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک استان تهران انجام‌شده است. 352 نفر از سالمندان آسایشگاه کهریزک به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های اضطراب مرگﺗﻤﭙﻠﺮ، قدردانی مک کالو و همکاران، حمایت اجتماعی ادراک‌شده زیمت و همکاران و شادکامی آکسفوردآرگیل و لو استفاده شد. بعد از بررسی تحلیل تأییدی مقیاس‌ها، ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگو یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی تدوین‌شده از برازش و برازندگی مطلوبی برخوردار است؛ همچنین متغیرهای قدردانی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و شادکامی به‌طور معناداری اضطراب مرگ را پیش‌بینی کردند. این متغیرها به‌طور منفی و معنادار پیش‌بین‌های اضطراب‌مرگ هستند. همچنین روش تحلیل میانجی به روش بوت استرپ انجام گرفت که نتایج تحلیل گویای آن بود که متغیر قدردانی می‌تواند از طریق افزایش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و شادکامی میزان اضطراب مرگ را کاهش دهد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب مرگ سالمندان متأثر از حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان شادکامی آن‌هاست. بنابراین توجه به نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان شادکامی در تبیین رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان حائز اهمیت است و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌هایی برای افزایش این متغیرها اضطراب مرگ را در سالمندان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediation Role of Social Support and Happiness on The Relationship between Gratitude and Death Anxiety in The Elderly

نویسندگان [English]

  • saba poordad 1
  • Khodamorad Momeni 2
  • Jahangir karami 2
1 Master of Psychology, Faculty of Social Sciences and Education, razi university, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor Department of Psychology, Faculty of Social Sciences and Education, razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the structural relationship between gratitude and death anxiety with the role of mediation of social support and happiness among elderly residents of the Kahrizak sanatorium in Tehran province. 352 elderly person residents of Kahrizak sanatorium were selected as stratified random sampling. To collect data Scales of death anxiety Templer, gratitude McCullough et al., perceived social support Zimm et al. and Oxford Happiness Argyle &Lu, was used. After the Confirmatory Factor Analysis, the evaluation of the proposed model was analyzed by structural equation modeling. The findings of the study showed that the developed model had suitable fitness and fitness. also, gratitude and perceived social support and happiness significantly predicted death anxiety. These variables were negative and significant predictors for death anxiety. Also, the method of mediation analysis was done using the Bootstrap method. The results of the analysis revealed that gratitude could reduce the level of death anxiety by increasing perceived social support and happiness. According to the findings of this research, it could be concluded that death anxiety of the elderly is affected by perceived social support and their level of happiness. Therefore, attention to the role of perceived social support and the amount of happiness in explaining the relationship of gratitude and death anxiety in the elderly was important. So be created by building capacity to increase these variables was reducing death anxiety in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Anxiety
  • Elderly
  • Gratitude
  • Happiness
  • Perceived Social Support