مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 استاد/ سر دبیرمجله دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار بود. نمونه‌ی پژوهش شامل 301 نفر( 250 دختر و 51 پسر)دانشجو بود که به‌صورت خوشه‌ای تصادفی و با تخصیص مناسب انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس‌های سیاهه اضطراب اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان و سرسختی روانشناختی را تکمیل کردند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند‌ متغیره و یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان عادی و دارای اضطراب اجتماعی متفاوت است. میزان تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در دانشجویان عادی نسبت به دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی بیشتر بود. در حالی که دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی در رابطه با میزان فاجعه‌سازی و ملامت دیگران امتیاز بالاتری را کسب کردند. همین‌طور بین سرسختی روانشناختی در دانشجویان عادی و دارای اضطراب اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به‌طوریکه میانگین امتیازات محاسبه شده برای مولفه‌های سرسختی روانشناختی شامل تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی نسبت به دانشجویان عادی بالاتر بود. ضمنا با توجه به اهمیت استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در کاهش و مدیریت استرس به خصوص در شرایط و محیط‌های اجتماعی یشنهاد می‌شود تا استفاده از این راهبردها آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Psychological Hardiness and Cognitive Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder and Normal students

نویسندگان [English]

  • Marzie Hashemi 1
  • Zahra Darvizeh 1
  • Seyedeh Monavar Yazdi 2
1 Alzahara university
2 Professor/Chief editor
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the psychological hardiness and cognitive emotion regulation in students with social anxiety disorder and normal students. The sample consisted of 301 student of the University of Tehran (250 females and 51 males) were randomly selected by classification and the appropriate allocation. Participants completed social anxiety questioner, cognitive emotion regulation questioner and psychological hardiness questioner. Then the collected data by using descriptive statistics, regression, MANOVA and ANOVA was analyzed. The results showed that the cognitive emotion regulation strategies between students with social anxiety and normal students are different. Using of the positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal on normal students are more than students with social anxiety. While students with social anxiety in relation to the catastrophizing and blaming others, have earned higher rating. Similarly, the psychological hardiness in normal students and students with social anxiety disorder, were significantly different. The same result has also been obtained for the components of psychological hardiness. In other words, the level of commitment, control and challenge in normal students and students with social anxiety were significantly different. And given the descriptive indices obtained for these two groups can be expressed. Calculated mean scores for commitment control and challenge in students with social anxiety is higher than normal students. Also, considering the importance of using cognitive emotion regulation strategies in decreasing and managing stress, especially in social conditions and environments, it is suggested to be trained to use these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • psychological hardiness
  • social anxiety