اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق انجام شد. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مددکاری شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که از میان آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده و به پرسشنامه‌های طرحواره یانگ و گرایش به روابط خارج از ازدواج در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. رویکردهای درمانی راه‌حل مدار و روایتی به صورت تلفیقی بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته گروهی در هر هفته یک جلسه انجام شد. یافته‌ها حاکی از اثربخشی معنادار تلفیق این دو رویکرد درمانی بر طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق بود. با استناد به یافته‌های حاصل از پژوهش پیشنهاد می‌شود که در مراکز مشاوره و روان درمانی، جهت تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق از تلفیق دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Combining Two methods Therapy Solution-Focused and Arrative on the Initial Maladaptive Schemas and Tendency to Extramarital Relationships in the Female Divorce Applicants

نویسندگان [English]

  • shahram mami 1
  • zeinab sadat hoseini 2
1 Assistant Professor of Psychology, University of Humanities, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Ph.D. Student of general Psychology, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of combining two methods Therapy solution-focused and arrative on the initial maladaptive schemas and tendency to extramarital relationships in the female divorce applicants. The research design was based on a semi-experimental with pre-test-post-test approach and control group. The statistical population consisted of all female divorce applicants, who referred to kermanshah city’s counseling centers in 2017. Among them, 30 people have been selected in the form of voluntary purposive sampling and randomly being assigned into two experimental (15 couples) and controls (15 couples) groups. Yang Schema Questionnaire and Extramarital Relationships Questionnaire were used in the pretest and posttest for collecting information. Solution-Focused and arrative therapy approaches was then performed on the experimental group for 8 sessions of 2 hours one session a week. The results indicated the effectiveness of the combination of these two therapeutic approaches on initial maladaptive schemas and the tendency for extramarital relationships among female divorce applicants. Based on the findings of the research, it is recommended that in counseling and psychotherapy centers, to apply for equalizing the initial maladaptive schemas and reducing the tendency to extramarital relationships in female divorce applicants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrative
  • divorce
  • extramarital relationships
  • initial maladaptive schema
  • Solution-Focused